Vad är anpassad motion?

Med anpassad motion avses motion för personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning/-variation eller sociala omständigheter har svårigheter att delta i allmänna motionstjänster. I sådana fall kräver motionen anpassning och specialkompetens.

Utgångspunkten för anpassningen av motionen är de individuella behoven och målen, som alltså behöver identifieras och beaktas. Anpassad motion kan vara till exempel en motionsgrupp där innehållet är planerat för hjärtsjuka, en doftfri gymnastiktimme för allergiska, sittyoga, dans för människor med Parkinsons sjukdom eller en naturutflykt för personer med psykisk sjukdom. 

Anpassning av motion är också att modifiera innehållet i vilken som helst motionsaktivitet enligt deltagarnas funktionsförmåga. Anpassade versioner av idrottsgrenar kan också definieras som anpassad motion.


ICF-klassifikationen

Begreppet anpassad motion kan också granskas med utgångspunkt i WHO:s internationella ICF-klassifikationssystem. Systemet beskriver hur en sjukdom eller funktionsnedsättning syns i individens liv. Det används bl.a. i hälsovården. 

Systemet har två huvuddelar: 

1) funktionsförmåga och funktionshinder 

2) kontextuella faktorer. 

Funktionförmåga och funktionshinder indelas vidare i komponenterna kroppsfunktioner och kroppsstrukturer samt aktiviteter och delaktighet. De kontextuella faktorerna indelas i komponenterna omgivningsfaktorer och personliga faktorer.

Inom anpassad motion är det viktigt att förstå såväl människans funktionsförmåga och funktionshindren samt de kontextuella faktorerna. Motionsmöjligheterna för en kroniskt sjuk person påverkas till exempel såväl av funktionsförmågan och funktionshindren som av hurudan kontext och omgivning personen lever och verkar i.

Därmed erbjuder ICF-klassifikationen användbara ramar för en holistisk betraktelse av begreppet anpassad motion. Såväl funktionsförmågan och funktionshindren som de kontextuella faktorerna behandlas i systemet omfattande helheter med flera underkomponenter. 

Läs mer om ICF-klassifikationen och användningen av den på THL:s webbplats (på finska).


Studier

Anpassad motion är ett delområde inom motionsbransch och en egen vetenskap. I Finland kan man studera anpassad motion vid Jyväskyla universitets idrottsvetenskapliga fakultet  (på finska). Anpassad motion hör vanligen också till läroplanerna i motionsbranschens utbildningsprogram (på finska). 

En del organisationer, bland annat SoveLi, anordnar dessutom fortbildning inom anpassad motion.

Tidigare kunde man studera anpassad motion vid yrkeshögskolornas linjer för specialidrottsinstruktörer.