Mitä soveltava liikunta on?

Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joiden on vamman, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Liikunta vaatii tällöin soveltamista ja erityisosaamista.

Soveltavan liikunnan kohderyhmään kuuluvia arvioidaan olevan noin 15% Suomen väestöstä, eli vajaa miljoona suomalaista.

Liikunnan soveltamisen lähtökohta on yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden tunnistaminen ja huomioiminen. Soveltavaa liikuntaa voi olla esimerkiksi liikuntaryhmä, jonka sisältö on suunniteltu sydänsairaille, tuoksuttomasti toteutettu jumppatunti allergisille, istumajooga, Parkinson-kuntoutujien tanssitunti tai mielenterveyskuntoutujille suunniteltu luontoretki. 

Liikunnan soveltamista on myös minkä tahansa liikuntatuokion sisällön muokkaaminen osallistujien toimintakyvyn mukaan. Myös erilaisten urheilulajien soveltavat versiot voidaan määritellä soveltavaksi liikunnaksi.


ICF-luokitusjärjestelmä

Soveltavan liikunnan käsitettä voi tarkastella myös WHO:n kansainvälisen ICF-luokitusjärjestelmän näkökulmasta. Järjestelmä kuvaa sitä, miten sairauden tai vamman vaikutukset näkyvät yksilön elämässä. Sitä käytetään mm. terveydenhuollossa. 

Järjestelmä jakautuu kahteen pääluokkaan: 

1) toimintakyky & toimintarajoitteet 

2) kontekstuaaliset tekijät. 

Toimintakyky & toimintarajoitteet jaetaan edelleen alaluokkiin kehon toiminnot & kehon rakenteet sekä suoritukset & osallistuminen. Kontekstuaaliset tekijät puolestaan jakautuvat alaluokkiin ympäristötekijät & yksilötekijät.

Soveltavan liikunnan käsitteeseen liittyy olennaisesti niin toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden kuin kontekstuaalisten tekijöiden ymmärtäminen. Esimerkiksi pitkäaikaissairaan liikunnan mahdollistumiseen vaikuttavat niin toimintakyky ja toimintarajoitteet kuin myös se, minkälaisessa kontekstissa ja ympäristössä ihminen elää ja toimii.

ICF-luokitusjärjestelmä tarjoaakin käyttökelpoisen viitekehyksen soveltavan liikunnan käsitteen holistiseen tarkasteluun. Sekä toimintakyky ja toimintarajoitteet että kontekstuaaliset tekijät avautuvat järjestelmässä kattavina kokonaisuuksina alaluokkineen, ja niihin on hyödyllistä tutustua hahmottaessa sitä mitkä kaikki tekijät voivat vaikuttaa soveltavasti liikkuvan liikuntaan. 

Lue lisää ICF-luokitusjärjestelmästä ja sen käytöstä THL:n sivustolta.


Opiskelu

Soveltavaa liikuntaa voi Suomessa opiskella Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Soveltava liikunta kuuluu usein myös kuntoutus- ja liikunta-alan koulutusohjelmien opetussuunnitelmiin. Tutustu alan opiskelumahdollisuuksiin Opetushallituksen ylläpitämässä Opintopolku-palvelussa.

Lisäksi jotkut alan järjestöt ja organisaatiot, kuten SoveLi, tarjoavat soveltavan liikunnan täydennyskoulutusta.

Aikaisemmin soveltavaa liikuntaa pystyi opiskelemaan erityisliikunnanohjaajien AMK-koulutusohjelmassa.