Säännöt

SOVELTAVA LIIKUNTA SOVELI RY:N SÄÄNNÖT

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Soveltava Liikunta SoveLi ry. Yhdistyksen epävirallinen ruotsinkielinen nimi on Anpassad Motion SoveLi ja englanninkielinen nimi on The Finnish Adapted Physical Activity Federation SoveLi. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään SoveLiksi.


Rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi. Toiminnassa voidaan käyttää myös ruotsin kieltä. Yhdistys on valtakunnallinen liikuntajärjestö ja sen kotipaikka on Helsinki. 

 

2 § Tarkoitus

SoveLin tarkoituksena on:

 1. olla suomalaisten valtakunnallisten soveltavaa liikuntaa harjoittavien sekä edistävien järjestöjen palvelujärjestö,
 2. edistää pitkäaikaissairaiden ja vammaisten sekä muiden soveltavaa liikuntaa tarvitsevien ihmisten soveltavan sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan mahdollisuuksia, luoda liikkumisen ja aktiivisen elämäntavan edellytyksiä sekä vaikuttaa liikkumattomuuteen elämänkaaren eri vaiheissa,
 3. tehdä soveltavaa sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa tunnetuksi,
 4. edistää soveltavan sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijoiden välistä yhteistyötä.

SoveLin toiminnan lähtökohtana ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. SoveLi edistää liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita. SoveLin jäsenjärjestöt sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä, joka on yhdenmukainen Maailman antidopingsäännöstön kanssa.

 

3 § Tehtävät

Tarkoituksensa toteuttamiseksi SoveLi:

 1. edistää toimialallaan jäsenjärjestöjen valtakunnallista, alueellista ja paikallista yhteistyötä,
 2. tekee toimialansa valtakunnallista vaikuttamis- ja kehittämistyötä,
 3. tuottaa toimialansa asiantuntija- ja koulutuspalveluita,
 4. tuottaa toimialansa viestintäpalveluita ja julkaisuja,
 5. tekee yhteistyötä laaja-alaisesti eri toimijoiden kanssa,
 6. osallistuu alan tutkimusyhteistyöhön,
 7. osallistuu toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön.

 

Toimintansa rahoittamiseksi SoveLi voi:

• hakea avustuksia,

• julkaista, kustantaa ja myydä toimialaan liittyviä tuotteita, 

• vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja,

• järjestää arpajaisia ja keräyksiä,

• omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

4 § Jäsenet

SoveLin jäseniä ovat:

 1. varsinaiset jäsenet,
 2. kumppanuusjäsenet
 3. kannatusjäsenet sekä
 4. kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet.

 

SoveLin varsinaisina jäseninä voivat olla soveltavaa liikuntaa edistävät, rekisteröidyt valtakunnalliset järjestöt, joita jäljempänä kutsutaan jäsenjärjestöiksi. SoveLin hallitus päättää jäsenyyttä kirjallisesti hakeneiden järjestöjen hyväksymisestä SoveLin varsinaisiksi jäseniksi.

 

SoveLin kumppanuusjäseninä voivat olla terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa edistävät rekisteröidyt valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset järjestöt ja yhdistykset. SoveLin hallitus päättää jäsenyyttä kirjallisesti hakeneiden järjestöjen ja yhdistysten hyväksymisestä SoveLin kumppanuusjäseniksi. Kumppanuusjäsenillä on SoveLin kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.


SoveLin hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee SoveLin toimintaa suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kannatusjäsenellä on SoveLin kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

 

SoveLin kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi SoveLin puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön ja kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt SoveLin tarkoitusten toteuttamista. Kunniapuheenjohtajan ja -jäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ja -jäsenellä on SoveLin kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 


Jokainen SoveLin jäsen suorittaa SoveLille jäsenmaksun. Uusi varsinainen jäsen suorittaa jäsenmaksun lisäksi liittymismaksun. SoveLin syyskokous päättää jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta. Uusi varsinainen jäsen saa äänioikeuden SoveLin kokouksessa, kun liittymis- ja jäsenmaksu on suoritettu. Kunniapuheenjohtajalla ja -jäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

 

5 § Eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota SoveLista ilmoittamalla siitä kirjallisesti SoveLin hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä SoveLin kokouksessa. 
Eroaminen tulee voimaan heti, kun erosta on ilmoitettu, mutta jäsenvelvoitteet ovat voimassa sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana eroamisesta on ilmoitettu.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai toimii vastoin SoveLin tarkoitusta.

 

6 § Toimielimet ja toimihenkilöt

SoveLin toimielimiä ovat kokoukset ja hallitus. SoveLin jäsenet käyttävät päätösvaltaansa SoveLin kokouksissa. Kokousten päätöksiä toimeenpanee, SoveLia edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, jonka syyskokous valitsee. Hallituksen valitsemat toimihenkilöt panevat toimeen hallituksen päätökset.

 

7 § Kokoukset

SoveLilla on kevät- ja syyskokous sekä tarpeen mukaan ylimääräinen kokous. SoveLin kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. SoveLi pitää ylimääräisen kokouksen, jos SoveLin kokouksessa niin päätetään, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos viidesosa (1/5) varsinaisina jäseninä olevista jäsenjärjestöistä vaatii sitä. Jäsenjärjestöjen on esitettävä vaatimus hallitukselle kirjallisesti ja ilmoitettava asia, jonka käsittelemiseksi ylimääräinen kokous on pidettävä. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle viipymättä ja viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on saapunut hallitukselle. 

 

8 § Kokousten koollekutsuminen

SoveLin kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä joko kirjeitse tai sähköpostilla jokaiselle jäsenelle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.


SoveLin jäsen, joka haluaa ilmoittamansa asian käsiteltäväksi varsinaisessa SoveLin kokouksessa, on lähetettävä sitä koskeva kirjallinen esitys hallitukselle tiedoksi. Syyskokousta koskevat esitykset on lähetettävä hallitukselle tiedoksi elokuun loppuun mennessä ja kevätkokousta koskevat esitykset helmikuun loppuun mennessä.

SoveLin hallitus päättää etäosallistumismahdollisuudesta SoveLin kokoukseen. Etäosallistuminen SoveLin kokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta, mikäli hallitus on ilmoittanut etäosallistumisesta kokouskutsussa ja antanut ohjeet osallistumisesta.

 

9 § Kokousedustajat ja äänivalta

SoveLin kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Sama edustaja voi edustaa vain yhtä jäsenjärjestöä. Kokousedustajien matkakuluista ja muista osallistumiskuluista vastaavat edustajien jäsenjärjestöt.

SoveLin kokouksessa on hallituksen varsinaisilla jäsenillä ja varajäsenillä, toimihenkilöillä, tilintarkastajilla, kumppanuusjäsenillä, kunniapuheenjohtajilla ja -jäsenillä sekä kannatusjäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksen päätöksellä kokouksessa voi olla mukana muita henkilöitä tai tahoja.

 

10 § Kokousten asiat

Kevätkokouksen asiat:

• Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto.

• Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

• Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Syyskokouksen asiat:

• Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksun suuruus.

• Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.

• Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi.

• Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle.

• Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.

• Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Ylimääräisen kokouksen asiat:

• Käsitellään ne asiat, joita varten ylimääräinen kokous on kutsuttu koolle.

 

11 § Hallitus

SoveLin hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä heille kuusi (6) henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksessa tulee olla vähintään neljä (4) jäsentä ja neljä (4) henkilökohtaista varajäsentä SoveLin jäsenjärjestöistä.


Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Valittaessa hallituksen jäseniä ensimmäisen kerran, ratkaistaan arvalla, ketkä kolme (3) jäsentä ja heidän kolme (3) varajäsentään ovat erovuorossa seuraavassa syyskokouksessa. SoveLin puheenjohtajan ja jäsenten yhtämittainen toimikausi voi olla enintään kolme (3) kaksivuotiskautta. 


Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain. Jäsenen ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen hänen on ilmoitettava asiasta viivytyksettä varajäsenelleen. Varajäsenellä on äänioikeus hallituksen kokouksessa vain varsinaisen jäsenen ollessa estynyt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Etäosallistuminen hallituksen kokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, mikäli siitä on ilmoitettu kokouskutsussa ja ohjeet etäosallistumisesta on annettu.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä neljä muuta äänivaltaista jäsentä. Kokouksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasioissa eniten ääniä saaneet henkilöt valitaan. Jos henkilövaaleissa äänet menevät tasan, vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa äänten mennessä tasan voittaa mielipide, johon on yhtynyt kokouksen puheenjohtaja.

Hallituksen tehtävänä on:

 1. edustaa SoveLia ja hoitaa sen asioita,
 2. toimeenpanna SoveLin kokousten päätökset,
 3. kutsua SoveLin kokoukset koolle ja valmistella niille esitettävät asiat,
 4. hyväksyä SoveLin jäsenet ja pitää jäsenluetteloa,
 5. perustaa tarvittavat toimikunnat ja työryhmät sekä valita niihin jäsenet,
 6. päättää SoveLin toimihenkilöiden työsuhteista sekä työsuhteiden ehdoista,
 7. päättää liittymisestä muihin järjestöihin ja niistä eroamisesta.

 

12 § Tilikausi

SoveLin tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, toimintakertomus ja muut asiakirjat on annettava tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen SoveLin kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

 

13 § SoveLin nimenkirjoittajat

SoveLin nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla yhdessä tai toisella heistä yhdessä hallituksen nimenkirjoittajaksi määräämän hallituksen jäsenen tai SoveLin toimihenkilön kanssa.

 

14 § SoveLin sääntöjen muuttaminen

SoveLin sääntöjen muuttamisesta päättää SoveLin kokous. Sääntöjen muuttamisen edellytyksenä on, että kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa muutosta. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

15 § SoveLin purkaminen

SoveLin purkamisesta päättää SoveLin kokous. Järjestön purkamisen edellytyksenä on:

 1. Purkamisesta päätetään kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välin tulee olla vähintään kaksi kuukautta.
 2. Kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä kannattaa purkamista.
 3. Kokouskutsussa on mainittava SoveLin purkamisesta.

Purkamisesta tehtävän päätöksen yhteydessä on samalla päätettävä, miten SoveLin varat ja omaisuus käytetään SoveLin tarkoituksen edistämiseen. Varojen ja omaisuuden käytöstä päätetään jälkimmäisessä SoveLin kokouksessa, jossa päätetään SoveLin purkamisesta.

16 § Muita määräyksiä

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.