Yhdenvertaisuus liikunnassa

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Soveltava liikunta SoveLin toiminnan lähtökohtina ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Edistämme ihmisten yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia liikuntaan sekä fyysiseen aktiivisuuteen. Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat myös perusta eettisesti ja arvopohjaltaan sekä sisällöltään kestävälle järjestötoiminnalle.


Tukea yhdenvertaisuuden suunnitteluun

Yhdenvertaisuus on SoveLin koulutuspalveluiden kivijalka. SoveLi kouluttaa liikunta-alan toimijoita sekä soveltavasta liikunnasta kiinnostuneita ja edistää näin yhdenvertaisuutta liikunnassa. Tämä on SoveLille myös yksi vaikuttamistyön tapa.

Yhdenvertaisuuden vahvistaminen liikunnassa on tärkeä ja ajankohtainen aihe. Esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustuksen hakemusten arvioinnissa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke osaltaan edistää mm. tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. 

Lisäksi ministeriö kehittää laajempaa yhteiskuntavastuukriteeristöä järjestöjen avustuskokonaisuuteen vuodesta 2021 alkaen. 

Lue lisää koulutuspalveluistamme.


SoveLin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma & vastuullisuusohjelman laatiminen

Kehitämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa toiminnassamme. Tavoitteena on, että toimintamme vastaa todellisia tarpeita ja kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus käyttää palveluitamme sekä osallistua toimintaamme.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kehittämiseksi SoveLissa on laadittu Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2019–2021.  Vuoden 2023 aikana SoveLin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma päivitetään sekä työstetään uudeksi laajemmaksi kokonaisuudeksi, SoveLin vastuullisuusohjelmaksi. Vastuullisuusohjelman on tarkoitus valmistua syksyyn 2023 mennessä ja se jalkautetaan SoveLin työyhteisöön sekä jäsenjärjetöjen liikuntatoimintaan. 

Vastuullisuusohjelma tulee sisältämään tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ympäristövastuuta, sosiaalista vastuuta ja taloudellista vastuuta kehitetään tulevina vuosina niin SoveLin työyhteisössä kuin SoveLin jäsenjärjestöihin ulottuvassa liikuntatoiminnassa.