Stipendit 2011

Salla Munukka ja Josetta Korhonen noutivat
opinnäytestipendinsä Liikuntamaasta. Palkinnot luovuttivat
Aija Saari ja Pia Korpi VAUsta ja Reetta Kettunen SoveLista. Kuva: Heidi Hölsömäki

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry ja Soveltava Liikunta SoveLi ry jakoivat ensimmäistä kertaa soveltavaa liikuntaa ja vammaisurheilua koskeville opinnäytetöille stipendejä. Stipendit jaettiin Apuväline, Hyvinvointi & Koti 11 -messujen yhteydessä Tampereella torstaina 10. marraskuuta 2011 klo 13.00.

Stipendin hakijoille järjestettiin avoin haku ja hakemuksia tuli yhteensä 21. Näistä valittiin kolme palkittavaa opinnäytetyötä.

500 euron stipendin saa Marika Koiviston ylempi amk-päättötyö ”Puhuva pistelaskujärjestelmä näkövammaisille keilaajille”. Tässä kehittämistutkimuksessa pyritään parantamaan näkövammaisen henkilön mahdollisimman itsenäistä selviytymistä lajissa muiden aistien ja teknisten sovellutusten avulla. Työ on käytännönläheinen ja levitettävissä laajempaan käyttöön lajia harrastavien henkilöiden kesken. Ratkaisun soveltuvuutta arvioidaan monialaisesti IVA-arvioinnin menetelmin. IVA tarkoittaa Ihmiseen vaikuttavien terveys- ja hyvinvoinnin tekijöiden arviointia. Tutkimuksessa tuodaan esille myös aiheeseen liittyviä ja selkeästi kohdennettuja jatkotutkimuksen aiheita.

250 euron stipendit jaetaan kahdelle tutkimukselle: Josetta Korhosen ja Salla Munukan amk-päättötyölle ”SmartUs for all!! SmartUs-interaktiivisen leikkipaikan soveltuvuus 6–9-vuotiaille kehitysvammaisille lapsille” ja Lauri Ruokorannan liikuntapedagogiikan Pro gradu -tutkielmalle ”Golfia erityisryhmille – laadullinen tapaustutkimus nuorille suunnatusta golf-kurssista”.

Korhosen ja Munukan työ voi toimia hyvänä esimerkkinä myös muiden liikuntapaikkojen arviointiin. Arvioinnissa otetaan kehitysvammaisen lapsen tarpeet esille laaja-alaisesti. Ruokorannan työ käsittelee erityisesti motoristen taitojen oppimista ja lajinomaista hallintaa. Erityisliikunnan näkökulmaa laajentaa erityispedagogiikan tiedon oppimisvaikeuksista yhdistäminen liikuntataitojen oppimiseen.

Kunniamaininta annetaan Kaisa Kunnarille pro gradu -opinnäytetyöstä ”Liikuntarajoitteinen oppilas yleisopetuksen liikuntaryhmässä”. Opinnäytetyö on tehty Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Työssä tulee esille laaja-alaisesti inkluusion edistäminen ja käytännön toteuttaminen luokanopettajan työssä. Aihe on varsin ajankohtainen lähikoulu-periaatteiden toteutumisen kannalta. Yksilölliset ratkaisut liikunnanopetuksessa antavat ideoita myös muille opettajille ja ohjaajille inkluusion toteuttamiseen. 

Lähetetyt opinnäytetyöt koskivat vammaisurheilua, soveltavaa liikuntaa, liikuntakasvatusta ja -pedagogiikkaa, liikunnan sosiologiaa, liikuntasuunnittelua, esteettömyyttä tai soveltavaan liikuntaan liittyvää teknologiaa. Mukana oli eri koulutusasteilla tehtyjä opinnäytteitä.

Valinnassa painotettiin ensisijaisesti käytännön sovellettavuutta ja hyödynnettävyyttä käytännössä. Muita kriteereitä olivat aiheen merkitys ja tarve tällaiselle tiedolle vammaisurheilun ja -liikunnan ja soveltavan liikunnan kannalta. Myös tutkimuksen toteutukseen, aineiston käsittelyyn ja analysointiin kiinnitettiin huomiota.

– Kaikki mukana olleet opinnäytetyöt tuovat omalta osaltaan arvokasta tietoa käytännön kentälle. Aiheiden erilaisuuden kannalta töiden paremmuusjärjestykseen järjestäminen oli vaativaa, kertoo VAU:n koulutuskoordinaattori Piia Korpi.

VAU:n ja SoveLi:n yhteinen stipendijärjestelmä palkitsee jatkossakin ansioituneita opinnäytetöitä. Stipendejä voivat hakea kaikkien sellaisten alojen opiskelijat, joiden opinnäytetyö käsittelee vammaisurheilua ja -liikuntaa, soveltavaa liikuntaa ja liikuntakasvatusta tai terveyttä edistävää liikuntaa. Seuraavan kerran opinnäytetyöstipendejä jaetaan vuoden 2013 Liikuntamaassa.