Kehittäminen

Soveltava Liikunta SoveLi ry tekee vaikuttamis- ja kehittämistyötä. Työn tavoitteena on lisätä terveyttä ja hyvinvointia edistävän ja soveltavan liikunnan toimintaedellytyksiä, liikunnan yhdenvertaisuutta sekä lisätä pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten liikettä.

Soveltavan liikunnan kehittämistyötä tehdään muun muassa hankkeiden sekä koulutus- ja asiantuntijapalvelujen avulla. SoveLi työskentelee verkostomaisesti kannustaen eri toimijoita kehittämään yhdessä esimerkiksi soveltavaa luontoliikuntaa ja ruotsinkielisten ihmisten soveltavaa liikuntaa. Liikkeelle-koulutukset sekä erilaiset räätälöidyt koulutusfoorumit ovat hyväksi havaittuja työkalu paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen liikuntatoiminnan sekä yhteistyön kehittämiseen. 

Vaikuttamis- ja kehittämistyötä tehdään myös osallistumalla erilaisiin ohjausryhmiin, antamalla lausuntoja, tiedottamalla ja jakamalla opiskelijastipendejä yhteistyössä VAU ry:n kanssa.

Vaikuttamis- ja kehittämistyön tavoitteet ja toteutus pohjautuvat SoveLin strategiaan ”Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia”, joka on tehty vuosille 2016–2018.

Kehittämistyö jatkuu uudessa strategiassa vuosille 2019–2021. Soveltava Liikunta SoveLi ry:n strategia päivitettiin vuoden 2018 aikana. Strategiatyöhön osallistuivat jäsenjärjestöjen edustajat, henkilöstö ja hallitus ulkopuolisen asiantuntijan tukemana. Lopputulokseksi muotoutui uusi, aiempaa tiiviimpi, strategia, jonka sisältö tiivistyy visioon "Jokaisella on oikeus liikkua".