Harkimon työryhmän raportti – risut ja ruusut

26.9.2017

Tommi Yläkangas
Tommi Yläkangas

On työryhmältä hyvin linjatonta ensin painottaa liikunnan merkitystä hyvinvointi- ja terveyspolitiikassa ja sitten toisaalta rajata terveysjärjestöt avustuksen saajien ulkopuolelle.

Harry Harkimon johtama työryhmä, jonka tehtävänä oli esittää valtion roolia ja ohjauskeinoja selkiyttäviä toimenpiteitä, sai työnsä valmiiksi 12.9. Työryhmä julkaisi raportin, jossa esitellään kaikkiaan 17 kehittämisehdotusta nykyisen järjestelmän kehittämiseksi. SoveLi ry vaikutti työryhmän toimintaan omalla lausunnollaan, joka työstettiin yhdessä SoveLin jäsenjärjestöjen kanssa. Lausunnossamme esiin nostamamme asiat on selvästi otettu huomioon työryhmän raportissa.

SoveLi-yhteisön yhteisessä lausunnossa nostimme esiin kolme asiaa, joihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota valtionavustusjärjestelmää kehitettäessä. Näkemyksemme mukaan kehittämiskohteita löytyi erityisesti hakukäytännöistä, arvioinnista ja päätösten läpinäkyvyydestä. Harkimon työryhmän raportista löytyvät esitykset 4, 5 ja 6, jotka kohtalaisen hyvin vastaavat esittämiämme kehittämiskohteita. Vaikuttamistyöstämme on siis selkeästi ollut hyötyä!

Työryhmän raportissa on myös muita ehdotuksia, jotka kohdistuvat joko suoraan tai välillisesti terveysjärjestöjen liikuntatoimintaan. Työryhmä muun muassa esittää, että ”Liikunnan edistämisen tulee olla kiinteä osa kansallista, alueellista ja paikallista hyvinvointi- ja terveyspolitiikkaa myös resursoinnin osalta”. Samalla työryhmä esittää, että sote-uudistuksessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kohdennettava lisäosuus kasvatetaan 1 prosentista 3 prosenttiin. Tämän tyyppinen resursoinnin lisäys voisi ilman muuta edistää koko kansan liikkumista ja myös niiden ihmisten tavoittamista, jotka eivät tehokkaasti hakeudu nykyisten liikuntapalveluiden pariin. Tästä voi mahdollisesti avautua uusia rooleja myös terveysjärjestöjen liikuntatoiminnalle.

Raportissa on myös SoveLin ja SoveLin jäsenjärjestöjen kannalta kysymyksiä herättävä esitys, jonka mukaan liikuntajärjestöt ja niiden valtionavustusten arviointi jaoteltaisiin jatkossa kahteen pääryhmään: varsinaisiin urheilujärjestöihin ja liikuntaa edistäviin järjestöihin. Raportissa liikuntaa edistävät järjestöt on määritelty muotoon ”muut liikuntaa edistävät järjestöt, joiden pääasiallinen toimintamuoto on liikunta”. Tämä määritelmä rajaisi terveysjärjestöt OKM-rahoituksen ulkopuolelle, sillä terveysjärjestöjen pääasiallinen toimintamuoto ei ole liikunta, vaikka liikunta onkin hyvin merkittävä osa terveysjärjestöjen toimintaa. On työryhmältä hyvin linjatonta ensin painottaa liikunnan merkitystä hyvinvointi- ja terveyspolitiikassa ja sitten toisaalta rajata terveysjärjestöt avustuksen saajien ulkopuolelle. Tämä kirjaus ei missään tapauksessa käy SoveLille ja asiaa tullaan selvittelemään opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Kokonaisuudessaan raportti antaa positiivisia signaaleja siitä, että nykyisellään melko sekavaa avustusjärjestelmää ollaan kehittämässä oikeaan suuntaan. On kuitenkin pidettävä huoli siitä, että koko kansan liikuttaminen ja soveltava liikunta tulee myös huomioiduksi järjestelmää kehitettäessä liikuntalain kirjausten mukaisesti.

 

Tommi Yläkangas
Toiminnanjohtaja
Soveltava Liikunta SoveLi ry
Puh. 040 511 5941
tommi.ylakangas(at)soveli.fi

 

Raporttiin liittyvään tiedotteseen ja julkaisuun voi tutustua täällä: http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-esittaa-parlamentaarisen-liikuntapoliittisen-selonteon-laatimista