VLN:n lausunto sote-uudistuksesta: liikunta keskeinen osa ennaltaehkäisevä työtä ja elintapaohjauksen sekä liikuntaneuvonnan palveluketjujen saumattomuus tulee varmistaa

15.9.2020

Valtion liikuntaneuvosto nostaa lausunnossaan hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta esille soveltavan liikunnan kohderyhmän kannalta merkittäviä asioita.

Valtion liikuntaneuvosto näkee, että sote-uudistuksessa on erittäin tärkeää huomioida liikunta osana ennaltaehkäisevää terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, sairauksien hoitoa ja kuntoutusta. Liikunnalla vaikutetaan ennaltaehkäisevästi ja kustannustehokkaasti väestön ikääntymisestä aiheutuvan palvelutarpeen kasvuun, elintapasairauksien yleistymiseen sekä väestön terveyden ja toimintakyvyn polarisoitumiseen. Lisäksi liikunta on keskeinen osa monien sairauksien hoitoa ja kuntoutusta.

Lausunnossa huomioidaan myös, että sote-uudistuksessa on tärkeää varmistaa toimivat poikkihallinnolliset liikuntaneuvonnan palveluketjut sekä luoda selkeä vastuunjako, toimiva tiedonkulku ja tiivis yhteistyö terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyölle kuntien ja maakuntien välille. VLN:n mukaan liikuntaneuvonnan palveluketjujen pitkäjänteistä kehittämistä tulee jatkaa yhteistyössä kuntien liikuntapalveluiden ja maakuntien sote-toimijoiden sekä alueen työterveystoimijoiden, kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden kanssa esimerkiksi kehittämällä sote-ammattilaisten liikuntaneuvontavalmiuksia sekä huolehtimalla kolmannen sektorin mahdollisuuksista ja resursseista toimia osana palveluketjuja.

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta (sote-uudistus) ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta hallitusohjelman mukaisesti. Lakiluonnoksen mukaan sote-uudistuksessa on hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.


Tutustu lausuntoon valtion liikuntaneuvoston sivustolla