Apuvälineen hankinnan askeleet -video on julkaistu / Steg för att skaffa hjälpmedel -videon har publicerats

15.12.2020

Apuvälineen hankinnan askeleet

Apuvälineen hankinnan askeleet -piirrosvideo tarjoaa helposti ymmärrettävällä tavalla tietoa apuvälineen hankinnasta ja rahoituksesta. Linkki videoihin on jutun lopussa.

Erilaiset apuvälineet mahdollistavat vammaisen henkilön arjen sujumisen, toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen sekä itselle merkitykselliseen vapaa-ajan toimintaan osallistumisen. Sama väline voi toiselle olla kuntoutuksen apuväline ja toiselle harrastusväline.

Vammaiselle henkilölle voidaan hakea apuvälinettä useiden lakien nojalla:

 • terveydenhuollosta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä
 • sosiaalitoimesta vammaispalvelu- tai kehitysvammalain nojalla
 • opetustoimesta opetukseen osallistumisen edellyttämät apuvälineet perusopetuslain nojalla ja
 • vakuutuksen perusteella.

Apuvälineen hankinnan muistilista

 • Kokeile välineen soveltuvuutta. Kirjaa ja kuvaa kokemukset ja tarvittavat lisätuet.
 • Arvioi välineen tarvetta ja hyötyä yhdessä terapeuttisi kanssa. Pyydä häneltä ja hoitavalta lääkäriltä suositus.
 • Varmista, että apuvälinetarve kirjataan palvelu- ja kuntoutussuunnitelmiin.
 • Selvitä mahdollinen maksajataho.
 • Tee hakemus kirjallisena ja varmista, että saat myös päätöksen kirjallisena. Tästä on apua, jos joudut hakemaan muutosta päätökseen.

Kaikilla on oikeus mielekkääseen arkeen. Välineillä on väliä.

Piirrosvideon on toteuttanut Tussitaikurit Oy, ja sen ovat tuottaneet yhteistyössä Malike, Suomen Paralympiakomitean SOLIA-toiminta ja SoveLi.


Video on suomeksi ja ruotsiksi SoveLin YouTube-kanavalla.

________________________________________________________________________________________

Den tecknade videon, Steg för att skaffa hjälpmedel, tydliggör hur man kan anskaffa hjälpmedel. 

Tack vare olika hjälpmedel kan personer med funktionsnedsättning ha en smidigare vardag, upprätthålla och främja sin funktionsförmåga samt delta i sina favorithobbyer. 
Ett och samma redskap kan för den ena vara ett hjälpmedel för rehabilitering och för den andra ett hobbyredskap.

En person med funktionsnedsättning kan ansöka om hjälpmedel med stöd av flera olika lagar:

 • inom hälso- och sjukvården för medicinsk rehabilitering
 • inom socialväsendet enligt handikappservicelagen eller specialomsorgslagen
 • inom utbildningsväsendet för hjälpmedel som enligt lagen om grundläggande utbildning behövs för att delta i undervisningen eller
 • enligt försäkringen.

Så här kommer du igång med att skaffa ett hjälpmedel

 • Testa hjälpmedlets lämplighet. Dokumentera och beskriv erfarenheter och ytterligare stöd som behövs.
 • Bedöm behovet och fördelarna med redskapet tillsammans med din terapeut. Be terapeuten och din vårdande läkare om en rekommendation.
 • Se till att hjälpmedelsbehovet registreras i service- och rehabiliteringsplanerna.
 • Ta reda på vem som eventuellt betalar.
 • Gör ansökan skriftligt och se till att du också får beslutet skriftligt. Det är till hjälp om du måste söka ändring i beslutet.

Alla har rätt till en meningsfull vardag. Hjälpmedel har betydelse.

Videon är gjort av Tussitaiturit Oy i samarbete med Malike, verksamheten SOLIA från Finlands Paralympiska Kommitté och SoveLi.