Soveltava Liikunta SoveLi ry:n lausunto liikuntalain uudistuksesta

12.5.2014

Luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi liikuntalaiksi on julkaistu 18.3.2014. Esitysluonnos on saatavissa myös opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt liikuntajärjestöiltä lausuntoja 13.5.2014 mennessä.

SOVELTAVA LIIKUNTA SOVELI RY:N LAUSUNTO LIIKUNTALAIN UUDISTUKSESTA

Soveltava Liikunta SoveLi ry:n hallitus kiittää mahdollisuudesta lausua liikuntalain uudistuksesta. Erityisen kiitoksen haluamme antaa siitä, että liikuntalakia on valmisteltu huolellisesti, liikuntalain valmistelussa on kuultu laajaa asiantuntijajoukkoa, prosessi on ollut avoin ja ajankohtaiset liikuntakulttuurin haasteet on huomioitu hyvin liikuntalain laajuudessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemassa ”Muutosta liikkeellä! - Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020”, todetaan väestön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan vähäisyyden aiheuttavan merkittäviä ja yhä kasvavia haasteita suomalaiselle yhteiskunnalle.  Liikkumaton elämäntapa lisää monia kansansairauksia, kansantalouden kustannuksia, heikentää työelämän tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä on yhteydessä eri väestöryhmien välisiin terveys- ja hyvinvointieroihin.

SoveLi, sen 18 jäsenjärjestöä ja niiden paikallisyhdistykset tekevät merkittävää liikuntatyötä väestötasolla terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi ja toteuttavat pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan 2011 kirjattua tavoitetta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä eriarvoisuuden vähentämisestä. Ihmisiä tulee tukea ja kannustaa liikkumaan monipuolisesti (Terveyttä edistävä liikunta kunnissa, perusraportti 2010). Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten liikunnan harrastaminen tulee nähdä yhtä merkittävänä kuin terveiden väestöryhmien liikunnan harrastaminen. Liikuntaa ja urheilua ei tule asettaa vastakkain, sillä molempia tarvitaan liikkuvan yhteiskunnan luomisessa.

SoveLin hallitus pitää erittäin onnistuneena, että uudessa liikuntalakiesityksessä on yhdeksi avustuskriteeriksi nostettu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Myös muotoilua ”liikuntaa edistävät järjestöt” pidämme erittäin onnistuneena, sillä se on aiempaa väljempi ja pitää sisällään kaikki liikuntaa edistävät järjestöt, jotka pystyvät osoittamaan, että niiden tehtävänä on liikunnan edistäminen. Erittäin tärkeä kirjaus liikuntalakiesityksessä on myös se, että tehtävän ei tarvitse olla pääasiallinen ja huomioon otetaan toiminnan laatu ja laajuus eli yhteiskunnallinen merkittävyys.  

Vaikka uusi liikuntalakiesitys on erittäin hyvin valmisteltu, esittää SoveLin hallitus suuren huolenaiheen siitä, miten jatkossa opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikössä turvataan liikunnan soveltamista tarvitsevien väestöryhmien liikunta. Liikunnan soveltamista tarvitsevia arvioidaan Suomessa olevan noin miljoona (Ala-Vähälä 2010) ja SoveLin jäsenjärjestöihin heistä kuuluu noin 350 000. SoveLin toiminta kattaa jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnan tukemisen lisäksi myös soveltavan liikunnan valtakunnallisen kehittämisen, jolloin kohteena on noin miljoona kansalaista.  

SoveLin hallitus korostaa: koska avustuskriteerit tullaan tarkentamaan asetuksella, on äärimmäisen tärkeää että lakia täydentävässä asetuksessa onnistutaan erittäin hyvin ja ettei siinä rajata kansanterveys- ja vammaisjärjestöjä liikuntalain ulkopuolelle. Kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen merkitys liikuntatoimijoina on huomioitu ja liikuntatoiminnan vaikuttavuus tunnustettu uudessa liikuntalaissa. Näin sen tulee toteutua siis myös asetuksessa. SoveLin hallitus haluaa nostaa esille myös, että Suomi ei ole toistaiseksi ratifioinut YK:n yleissopimusta vammaisten oikeuksista. Liikuntalain uudistuksen yhteydessä on tärkeä nostaa myös tämä asia tarkasteluun.

SoveLin jäsenjärjestöissä liikuntaa harrastavat kansalaiset eivät ole integroitavissa suoraan urheiluseuroihin. SoveLin ja jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnan lähtökohtana ei ole myöskään polun rakentaminen liikkujasta urheilijaksi. SoveLin ja jäsenjärjestöjen kohdalla kyse on soveltavasta liikuntatoiminnasta ja tavoitteena on lisätä liikunnallista elämäntapaa ja liikuntaa harrastavien määrää koko elämänkulussa. Yhteiskunnan näkökulmasta liikuntaan kannattaa investoida, koska se on kustannustehokas keino parantaa väestön terveyttä ja hyvinvointia ja panos-tuotos-suhde on osoitettavissa. Tämän soveltavan liikuntatoiminnan tulee kuulua opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön alaisuuteen.

SoveLin hallitus on valmis ottamaan aktiivisen roolin kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen liikuntatoiminnan arviointiperusteiden kehittämisessä yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesten kanssa. Vaikka paineet toimintojen tehostamiselle ovat suuret, ei yhteiskunnalla ole varaa epäonnistua edustamamme väestöryhmän liikuttamisessa.

Soveltava Liikunta SoveLi ry:n hallitus, Helsingissä 9.5.2014

Vakuudeksi:

Tomi Kaasinen           Lea Salminen                        Anne Taulu

puheenjohtaja            varapuheenjohtaja               toiminnanjohtaja

SoveLi ry                   SoveLi ry                                SoveLi ry

 

 

Soveltava Liikunta SoveLi ry:n jäsenjärjestöt ovat: Aivoliitto ry, Allergia- ja astmaliitto ry, Epilepsialiitto ry, Hengitysliitto ry, Lihastautiliitto ry, Mielenterveyden keskusliitto ry, Munuais- ja maksaliitto ry, Psoriasisliitto ry, Suomen CP-liitto ry, Suomen Diabetesliitto ry, Suomen Luustoliitto ry, Suomen Mielenterveysseura ry, Suomen MS-liitto ry, Suomen Nivelyhdistys ry, Suomen Parkinson-liitto ry, Suomen Reumaliitto ry, Suomen Selkäliitto ry, Suomen Sydänliitto ry

 

Teksti ja lisätiedot: SoveLin toiminnanjohtaja Anne Taulu, puh: 040 51 5941