Ministeriö: Liikuntatieto vahvemmin päätöksenteon tueksi

14.6.2013

Liikuntatiedon saavutettavuuden edistämistä pohtineen työryhmän havaintojen mukaan liikuntaa käsittelevää tutkimustietoa on paljon, mutta se on hajanaisesti saatavilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä toteaa, että tutkimustietoa käytetään lähinnä politiikkatoimia perusteltaessa, mutta ei välttämättä niiden valmistelussa, suunnittelussa tai jälkikäteisarvioinnissa.

Työryhmä esittää tavoitteenaan, että tietoa käytettäisiin systemaattisesti päätöksenteon ja sen valmisteluprosessin eri vaiheissa. Kyse on toimintakulttuurin muutoksesta, johon työryhmä esittää muun muassa tutkijoiden ja päätöksentekijöiden vuorovaikutustilanteiden lisäämistä.

Työryhmä esittää, että ministeriön tulisi vahvemmin ja säännöllisemmin kommunikoida tutkijakentän kanssa, jotta toimenpiteiden taustalle saataisiin lisää liikuntapolitiikan kannalta relevanttia tutkimustietoa. Lisäksi työryhmä peräänkuuluttaa tutkijoilta ja muilta tiedon tuottajilta raportointia, jossa tuodaan keskeisten tieteellisten tulosten lisäksi myös hankkeen tulosten merkitys liikuntapoliittisesti.

Työryhmän mukaan liikuntapolitiikassa tulisi vahvistaa eri toimijoiden rooleja liikuntatiedon viestinnän sekä tuotetun tiedon analysoinnin ja arvioinnin osalta. Liikuntapoliittinen päätöksenteko kaipaa täsmällisiä vastauksia alalla vallitseviin kysymyksiin ja vielä mahdollisimman tiiviisti esitettynä.

Liikunnan edistämisen kentällä on tilausta vakiintuneelle arviointi- ja analyysitoiminnalle, jossa tietotuotantoa tulkitaan päätöksenteon ja yhteiskuntapolitiikankin näkökulmasta. Työryhmä esittääkin, että valtion liikuntaneuvoston tehtäviä muutetaan liikuntalain uudistamisen yhteydessä, jotta liikuntaneuvosto voisi toimia nykyistä itsenäisempänä liikuntapolitiikan ja -kulttuurin arvioijana.

Työryhmän muistio on luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulla osoitteessa:http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2013/Liikuntatiedon_saavutettavuuden_kehittaminen.html?lang=fi

Lähde: OKM:n tiedote