Liikkuva koulu -hankkeet lisäävät lasten fyysistä aktiivisuutta

3.6.2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 647 000 euroa avustusta Liikkuva koulu -ohjelman valtakunnallisille kokeiluhankkeille lukuvuodelle 2013-2014. Avustettavia hankkeita on 17. Liikkuva koulu -ohjelman päätavoitteena on vakiinnuttaa kouluihin liikunnallinen toimintakulttuuri ja lisätä koululaisten fyysistä aktiivisuutta.

Suurin avustus, 92 000 euroa, myönnettiin Helsingin kaupungille, jonka hankkeessa Helsingin opetusvirasto, liikuntavirasto ja urheiluseurat tuottavat yhteistyössä toimintamallin liikunnan lisäämiseksi kouluympäristössä. Tavoitteeseen pyritään lisäämällä toimijoiden tietoa, madaltamalla liikuntatoimintaan osallistumisen kynnystä sekä houkuttelemalla alueiden liikuntaseuroja huolehtimaan siitä, että liikuntaharrastukset ovat kaikkien lasten saatavilla.

Liikkuva koulu -ohjelman päätehtäviä on hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti peruskouluihin, kokeilutoiminnan jatkaminen uusien koulupäivän rakennemallien ja joustavan koulupäivän luomiseksi, toimijoiden osaamisen kehittäminen, järjestöyhteistyön koordinointi ja kehittäminen, fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä MOVEn käyttöönotto, tutkimuksellisen tietoperustan vahvistaminen ja syventäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen sekä viestinnän tehostaminen. 

Lähde ja lisätietoa: http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2013/05/liikkuva_koulu_2013.html?lang=fi

Liikkuva koulu -hankkeissa on kiinnitetty huomiota myös erityistä tukea tarvitsevien lasten liikunnan lisäämiseen. Lue artikkelikokonaisuus Soveli-lehdestä 1/2012