Paikallisessa soveltavassa liikunnassa on yhä paljon kehittämistä

11.9.2012

Seuratoimintakyselystä selviää, että paikallisyhdistykset kaipaavat tukea erityisesti liikuntatarjonnan kehittämiseen, paikalliseen yhteistyöhön ja olosuhteiden parantamiseen.

Seuratoimintakyselyyn vastanneet 108 yhdistystä painottivat palvelujen tarpeissa valmentaja- ja ohjaajakoulutusta ja tapahtumien järjestämistä. Liikuntatarjonnan kehittämiseen liittyviä palveluja pidettiin myös tärkeinä, kun sen sijaan urheiluakatemiayhteistyötä ei pidetty kovin tärkeänä.

Vastauksista nousi esiin puute ammattitaitoisista ohjaajista, tiloista ja suunnittelijoista. Yhdistysten taloudellinen tilanne ei riitä palkkaamaan omaa ohjaajaa ja erityisliikunnan ohjaajan resurssit eivät riitä liikuntapalvelujen tuottamiseen. Matkat liikuntaryhmiin ovat usein vaikeasti toteutettavissa ja avustajien puute on yleistä liikuntarajoitteisten ryhmissä.

Kuntayhteistyö, paikallinen vaikuttaminen ja yhteistyö muiden seurojen kanssa katsottiin hyvin tärkeäksi yhdistysten liikuntatoiminnan kannalta. Paikallisen yhteistyön edistäminen nousee siis esiin tärkeänä palvelutarpeena.

Muissa kysytyissä palveluissa erityisryhmien huomioiminen oli vastaajien mukaan hyvin tai erittäin tärkeää. Toimintaolosuhteiden kehittäminen koettiin lähes yhtä tärkeäksi. Turvallisuusosaamista pidettiin kolmanneksi tärkeimpänä.
 

Olosuhteissa paljon parannettavaa

Tilojen ahtaus, vaikea sisäänpääsy ja sisätilojen esteet tuotiin vastauksissa esille. Usein ryhmät ovat pieniä ja niille osoitetaan ahtaita tiloja. Liikuntatilojen kalliit vuokrat koettiin useissa vastauksissa liikuntatilojen saavuttamisen esteenä.

Liikuntatilojen varustus, kuten induktiosilmukka, uimahallien tilat, rappuset ja kylmä vesi mainittiin liikuntaolosuhteiden esteinä. Esteettömyyden suunnittelun ja asiantuntemuksen puute sekä kunnan säästötoimet nähtiin syinä esteelliseen liikuntapaikkarakentamiseen.

Puolet vastaajista arvioi, että seuratoiminnan kehittämiskohteiden selvittäminen oli tarpeellista ja siihen liittyvistä työkaluista olisi yhdistysten liikuntatoiminnassa selvää hyötyä.

Teksti Reetta Kettunen
 

Seuratoimintakyselyllä selvitettiin keväällä kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen yhdistysten liikuntatoiminnan sisältöä ja palvelutarpeita.

Kysely liittyi SLU:n / uuden liikunnan kattojärjestön toiminnan kehittämiseen, ja saatuja tietoja hyödynnetään myös SoveLin toiminnassa.

Nopealla aikataululla toteutettuun kyselyyn vastasi 108 paikallisyhdistystä SoveLin jäsenjärjestöjen 1 107 yhdistyksestä.
Aktiivisimmin kyselyyn vastasivat Suomen MS-liiton ja Suomen Reumaliiton jäsenyhdistykset.

Noin puolet vastanneista yhdistyksistä sijaitsi yli 50 000 asukkaan kunnassa tai kaupungissa. Vastaajista noin 80 prosenttia oli yhdistyksen puheenjohtajia tai hallituksen jäseniä.

Vastaukset olivat pääasiassa henkilökohtaisia mielipiteitä, vain muutama yhdistys oli ehtinyt pohtia vastauksia laajemmin yhdessä.