Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn seuraaminen tehostuu

18.3.2011

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehittävät järjestelmää, jolla seurataan ja tuetaan peruskouluikäisten lasten ja nuorten fyysistä toimintakykyä. Projektin toteuttaa Jyväskylän yliopiston Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta.

FTS-järjestelmällä kerätään valtakunnallisesti tietoa peruskoulujen 5. ja 8. luokan oppilaiden fyysisestä toimintakyvystä. Seuranta kattaa fyysisen toimintakyvyn kaikki osa-alueet: kestävyys, voima, nopeus, liikkuvuus, tasapaino ja motoriset perustaidot.

Tavoitteena on saada objektiivista tietoa lasten ja nuorten fyysisestä toimintakyvystä. Tieto yhdistetään 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Tietojen avulla laaditaan valtakunnallinen tietokanta, joka antaa tietoa lasten ja nuorten päivittäisen hyvinvoinnin edellytyksistä. Järjestelmällä on tarkoitus lisätä fyysisen aktiivisuuden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin yhteyksien ymmärtämistä sekä kannustaa ja ohjata niin koulussa tapahtuvaan kuin omatoimiseen liikkumisesta huolehtimiseen.

– Fyysisen toimintakyvyn seuranta- ja palautejärjestelmä on iso kehitysaskel suomalaisten lasten hyvinvoinnista huolehtimiseen, ja se luo myös puuttunutta jatkumoa hyvinvoinnin seuraamiseen eri ikäkausina, totesi kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin järjestelmän julkistamistilaisuudessa.

– Koulun liikunnallinen toimintakulttuuri on yhteydessä koulukiusaamisen vähenemiseen ja kouluviihtyvyyden kasvamiseen. Yhdessä liikkuminen on luonteva tapa tukea lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen kehittymistä, oppia ryhmässä olemisen taitoja ja toisten huomioonottamista, Wallin jatkoi

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö