Anne Taulu: SoveLilla on tärkeä rooli liikuntajärjestökentässä

29.9.2017

Ylitarkastaja Anne Taulu
Ylitarkastaja Anne Taulu

– SoveLi ja koko järjestökenttä ovat uuden tilanteen edessä, sillä sote- ja maakuntauudistus tuo muutoksia järjestöjen toimintaan. Jatkossa järjestöt tekevät yhteistyötä kuntien lisäksi myös maakuntien kanssa sekä siellä olevien palveluntuottajien kanssa, sanoo Anne Taulu.

SoveLin toiminnanjohtajan tehtävästä sosiaali- ja terveysministeriön kautta Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastajaksi siirtynyt Anne Taulu muistuttaa aidon yhteistyön ja yhteisöllisyyden merkityksestä:
– SoveLin toimintaa ovat aina ohjanneet strategiatyö ja selvät mitattavat tavoitteet. Toimintatapa on perustunut avoimuuteen, luottamuksellisuuteen, vuorovaikutuksellisuuteen ja yhteistyöhön. Jokaisen jäsenjärjestön toiveita on kuultu ja yhdenvertaisuus sekä vahva arvopohja ovat olleet toiminnan perustana. SoveLi on yhteistyöjärjestö ja sillä on tärkeä rooli liikuntajärjestökentässä. Työtä tehdään jäsenistön hyväksi ja keskeistä on luoda yhdenvertaiset liikuntamahdollisuudet jokaiselle.

 

Järjestöt tehostavat toimintaansa


Anne Taulu uskoo, että tulevaisuudessa järjestöt tekevät aiempaa enemmän yhteistyötä ja pienten järjestöjen kohdalla tapahtuu yhteenliittymiä. Tavoitteena on saada toiminnalle lisää vaikuttavuutta ja poistaa hallinnollista päällekkäisyyttä. Myös suuremmat järjestöt tehostavat toimintaansa. Tästä yhtenä esimerkkinä on Valon ja Olympiakomitean fuusio.
– Myös sosiaali- ja terveysjärjestöissä on tehty yhdistymisselvityksiä ja muutamia yhdistymisiä on toteutunut.  Uskon, että tätä tapahtuu jatkossa aiempaa enemmän koko järjestökentällä. Tämä on juuri oikea suunta ja on tärkeää, että kaikelle toiminnalle haetaan lisää vaikuttavuutta ja painopiste saadaan lähelle toiminnan kohdetta eli SoveLin kohdalla liikunnan soveltamisen tarpeessa olevia.

 

Soveltavan liikunnan keskeinen rooli

 

Anne Taulu uskoo, että soveltavan liikunnan merkitys ei jatkossa ainakaan vähene.
– Voisi sanoa, että se tulee jatkossa korostumaan. Liikunta on tulevaisuudessakin kuntien perustehtävä. Soveltavan liikunnan asiantuntijuutta tarvitaan, kun luodaan saumattomia liikuntapalveluketjuja maakunnista kuntiin, yrityksiin, palveluntuottajiin ja järjestöihin. On tärkeää, että järjestöt seuraavat aikaa ja pystyvät muuttumaan ajassa.
Optimistina Anne Taulu näkee tilanteessa monia mahdollisuuksia, mutta tietää, että riskejäkin on. Keskeisintä Anne Taulun mielestä on, että kunta- ja maakuntastrategioissa ovat hyvinvoinnin, terveyden ja liikunnan edistäminen vahvasti mukana.

 

Pitkäjänteinen työ ja yhteistyö tuottavat tulosta

 

Kun Anne Taulu aloitti Soveltava Liikunta SoveLi ry:n toiminnanjohtajana 1.1.2010 oli SoveLissa yksi kokoaikainen ja kaksi osa-aikaista työntekijää. Myös taloudelliset resurssit olivat vaatimattomat. Kasvu alkoi kuitenkin nopeasti ja vuonna 2011 SoveLissa työskenteli perusrahoituksen sekä hankerahoituksen ansioista neljä kokoaikaista työntekijää.
– Oli tärkeää terävöittää toimintaa koko SoveLi-tiimin voimin, ja yksi merkittävä edistysaskel oli SoveLin valtakunnallisen kouluttajaverkoston rakentaminen vuosien 2011 – 2013 aikana. Siinä työssä projektipäällikkö Tinja Saarelalla oli keskeinen rooli. Uuden strategian, uudistuneiden toimintatapojen ja valtakunnallisen kouluttajaverkoston kautta SoveLin toiminta kasvoi valtakunnan kattavaksi. Yhteistyön tekeminen jäsenjärjestöjen ja muiden valtakunnallisten toimijoiden kanssa oli tärkeää. SoveLin 20-vuotis­juhlavuoden tuoma näkyvyys lisäsi tunnettuutta ja tutkimus-, koulutus- ja kehittämistyössä tehty yhteistyö lisäsi puolestaan toiminnan vaikuttavuutta.

 

Soveltavan liikunnan käsite on vakiintunut


Vuosien aikana soveltavan liikunnan käsite on tullut yhä tutummaksi ja vakiintunut. Aiemmin termiä vierastettiin, sillä erityisliikunnan käsite oli iskostunut mieliin erityisopettajien ja -koulujen vanavedessä.
– Soveltavan liikunnan käsite on kuitenkin vakiintunut, ja terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan käsitteen alla soveltava liikunta on otettu huomattavasti vakavammin kuin aikaisemmin. Käsite vastaa myös paremmin kansainvälistä käsitettä ”Adapted Physical Activity”.
– Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan ohjausryhmä on tehnyt merkittävää työtä ja linjannut valtakunnan tasolla terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan kokonaisuutta. Ohjausryhmän työ näkyy myös uudessa liikuntalaissa, jossa terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta on saanut vahvemman roolin. Tämä puolestaan näkyy esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksessa: rahoitusta on suunnattu terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan. Nämä ovat merkittäviä askeleita kansanterveydellisestäkin näkökulmasta.

 

Yhteistyötä kuntien kanssa


Anne Taulu toimi SoveLin toiminnanjohtajana vuoden 2010 alusta lokakuuhun 2016. Ensin Taulu hoiti sosiaali- ja terveysministeriössä ylitarkastajan tehtävää ja siirtyi 1.3.2017 Lounais-Suomen aluehallintovirastoon ylitarkastajan virkaan.
– Työtä riittää ja se on hyvä, sillä olen ”toiminnan nainen”. Työni sisältää Lounais-Suomen alueen kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukemista ja ohjaamista eli matkustan aika paljon. Kos­ka hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuus on laaja ja tarpeet kunnissa ovat erilaiset, vaihtelee kuntien tuen tarve muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden kehittämisestä indikaattorityöhön ja ehkäisevän päihdetyön tukemisesta lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn.
– Myös liikunnan kysymykset ovat olleet usein esillä, sillä liikunnalla on keskeinen merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
– Yhtenä tehtävänäni on valvoa, että kunnat tekevät laajoja hyvinvointikertomuksia ja tukea kuntien johtoa siinä työssä. Käyn puhumassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja laajoista hyvinvointikertomuksista muun muassa kuntien johtoryhmissä.
– Olen osallistunut myös Satakunnan ja Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmien toimintaan ja esivalmisteluun.
Viime aikoina Anne Taulun agendalla ovat olleet myös kuntien asiantuntijuutta tukevien seminaarien järjestäminen, Varsinais-Suomen alueellisen hyvinvointikertomuksen työstäminen sekä Lounais-Suomen alueen kuntien ehkäisevän päihdetyön nykytilaa kuvaavan raportin kirjoittaminen sote- ja maakuntauudistustakin ajatellen.
– Liikunta sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ovat kuntien perustehtäviä ja kuntien keskeisiä menestys- ja elinvoimatekijöitä myös tulevaisuudessa. Viesti otetaan siis vastaan. Tosin pienissä kunnissa on isoja haasteita toteuttaa laaja-alaisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Pienet resurssit edellyttävät johtavilta virkamiehiltä moniosaajuutta.


Takaisin liikunnan työtehtäviin


Elokuusta 2017 alkaen Anne Taulu on hoitanut Lounais-Suomen aluehallintovirastossa myös terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan tehtäväkokonaisuutta.
– Tehtäväkentän laajeneminen liikuntaan on ollut minulle erittäin mieleinen asia, sillä liikunta on minulle sydämen asia. Olen päässyt palaamaan puolen vuoden tauon jälkeen terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan edistämisen ja liikunnan valtionavustustehtävien pariin, tiivistää Anne Taulu.
– Haluan vielä tässä yhteydessä kiittää SoveLin upeita ja sitoutuneita työntekijöitä, jäsenjärjestöjen työntekijöitä, SoveLin hallituksen jäseniä, yhteistyökumppaneita ja kollegoja. Teidän kanssanne on ollut upea tehdä työtä ja yhteistyötä SoveLin työvuosien aikana. Työvuodet SoveLissa tulevat jäämään aina lämpimäksi muistoksi sydämeeni!

Teksti: Tupu Sammaljärvi
Kuva: Bo Stranden, Auran kuva

Artikkeli on julkaistu Soveli-lehdessä 2/2017.
Siirry lukemaan lehteä
 


Anne Taulu

- Ikä: 39 vuotta
– Työ: Lounais-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja
– Tehtäväkenttä: Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä
terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta ja valtionavustusten valmistelu
- Perhe: Aviomies Jussi ja lapset Elias 15, Sofia 13 ja Julius, 6.
- Harrastukset: Liikunta monessa muodossa, purjehdus, luonnossa liikkuminen perheen kesken.


Liikunnan ja urheilun nykyiset luottamustoimet:
– Olympiakomitean hallituksen varajäsen 1.1.2017 alkaen

Liikunnan ja urheilun aiemmat luottamustoimet:
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n varapuheenjohtaja
Lounais-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston jäsen
Turun liikuntalautakunnan jäsen
Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan ohjausryhmän jäsen
Liikuntatieteellisen seuran hallitus