Kansallisessa liikuntaohjelmassa turvattava paikallisyhdistysten liikunta

17.6.2008

Seuratoiminnan rinnalle tarvitaan liikunnan laajempaa ymmärtämistä ja erilaisia liikunnan mahdollisuuksia. Kansanterveys- ja vammaisyhdistysten liikuntatoimintaa on kehitettävä ja tuettava seurojen rinnalla, todetaan SoveLin lausunnossa.

Soveltava Liikunta SoveLi ry ottaa kantaa valmisteilla olevaan Kansalliseen liikuntaohjelmaan – Liikkuva ja hyvinvoiva Suomi 2010-luvulla. SoveLi kiinnittää omassa lausunnossaan huomiota seuraaviin kansallisen liikuntaohjelman toimikunnan ehdotuksiin:


Liikunnan merkitys kansalaisille

Liikkuva ja hyvinvoiva Suomi 2010-luvulla -ehdotus on varsin ansiokas ja monipuolisesti liikuntaa ja terveyden edistämistä sekä liikuntakulttuuria käsittelevä tietopaketti. Valitettavasti kansanterveysjärjestöjen tekemää työtä ehdotuspaperissa ei nyt näy.

Ehdotelman mukaan kansanterveysjärjestöillä ja niiden paikallisyhdistyksillä ei olisi roolia kansallisessa liikuntaohjelmassa. Kuitenkin kansalaisten hyvinvointia lisäävissä talkoissa jokaiselle varmasti riittää työtä.

Kansallisen liikuntaohjelman yhtenä tavoitteena mainitaan terveydellisesti ja sosiaalisesti hyötyvien kansalaisten liikunnallinen aktivoituminen. Yhteistä SoveLi ry:n jäsenjärjestöjen edustamille ryhmille on, että liikunnalla on näiden ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä tavallista suurempi merkitys. Liikuntaohjelman toimenpidesuosituksissa olisi pyrittävä varmistamaan se, että erityisliikunnalle tulevaisuudessa taataan riittävä resursointi ja muut toimintaedellytykset.

Liikunnan edistäminen liikunta- ja urheiluseuroissa 

Kannatamme toimenpidesuositusta suoran kehittämistuen maksamisesta liikunta- ja urheiluseuroille valtion liikuntamäärärahoista. Liikunta- ja urheiluseuraan rinnastettavaksi olisi määriteltävä myös sellainen kansanterveysjärjestön paikallisyhdistys, joka järjestää toimintasuunnitelmansa mukaisesti jäsenilleen ohjattua liikuntatoimintaa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulisi kansanterveysjärjestöjen liikuntatoimintaa järjestäville paikallisyhdistyksille turvata jokin muu kehittämisrahoitus.

Monet kansanterveysjärjestöjen henkilöjäsenistä haluavat ja pystyvät liikkumaan ainoastaan yhdistysten omissa ryhmissä, saman vamman tai sairauden omaavien vertaisten joukossa. 

Paikallistasolla kunnissa kansanterveysyhdistykset ovat tärkeitä liikunnan toimijoita. Jotta kappaleessa 3 esitetyn vision logiikka toimisi, olisi toivottavaa että kansanterveysjärjestöjen paikallisyhdistykset nähtäisiin tasavertaisina toimijoina liikunta- ja urheiluseurojen kanssa. Toivottavaa olisikin, että kohdan 3.4. otsikko kuuluisikin: 3.4. Liikunnan edistäminen liikunta- ja urheiluseuroissa sekä paikallisyhdistyksissä. Näin myös käynnistettävä suora liikunta- ja urheiluseurojen kehittämistuki koskisi itsestään selvästi myös kansanterveysjärjestöjen paikallisyhdistyksiä. Jos seuratuella ollaan palkkaamassa palkallisia työntekijöitä, heitä voisi palkata myös kansanterveysjärjestöihin, esim. alueellisesti.

Osaamisen taso

SoveLi ry:llä ja sen jäsenjärjestöillä on halua ja taitoa huolehtia omalta osaltaan vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten liikuntatoiminnan edistämisestä. SoveLi ry haluaa tuoda esille osaamisen tason, jota myös opetusministeriön asettama toimikunta painottaa.

Jäsenjärjestöjemme jäsenten liikunnan tukemisessa tarvitaan järjestöjen erityistä asiantuntemusta. Tarvitaan soveltamisen kokemusta, ennakkoluulottomuutta ja tietoa paikallistoiminnasta. Olkoonkin, että kansallisen liikuntaohjelman perusideana olisi, että erityisryhmien liikuntamahdollisuudet otetaan automaattisesti huomioon. Valitettavasti emme vielä ole liikuntapolitiikassa emmekä -toiminnassa niin pitkällä, että vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten liikuntatarpeet olisi integroitu kaikilla tasoilla.

Jotta kaikkien kansalaisten tasavertaiset liikuntamahdollisuudet tulisivat mahdollisesti tulevaisuudessa itsestään selväksi arkipäiväksi, tarvitaan eri tahojen saumatonta yhteistyötä ja ylipäänsä eri tahojen olemassa olon tunnustamista.

Kansanterveysjärjestöt ovat liikkujaa lähellä, ne kohtaavat ja tuntevat jäsenistönsä tarpeet. Seuratoiminnan rinnalle tarvitaan liikunnan laajempaa ymmärtämistä ja erilaisia liikunnan mahdollisuuksia. Väestö ikääntyy ja samalla myös soveltavaa liikuntaa ja osaajia tarvitaan yhä enemmän.

Osaamisen kehittäminen

Kansanterveysjärjestöt tuntevat oman jäsenistönsä liikuntatoiminnan erityistarpeet, joten ne voivat tarvittaessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kouluttaa sekä kunnan toimihenkilöitä että vapaaehtoisia seuratoimijoita. Tämän yhteistyön taloudelliset resurssit on luotava ja turvattava.

Käsityksemme mukaan kaikissa liikunnan alan sekä sosiaali- ja terveysalan ammattiin johtavissa opinnoissa olisi hyödyllistä sisällyttää erityisliikunnan osio ns. yleisopintoihin, jolloin kaikki ko. tutkinnon suorittavat saisivat tietoa erityisliikkujista. Tämä olisi merkittävä uudistus ja lisäisi keskeisten toimijoiden tietoisuutta erityisliikunnasta. 

Liikuntalain ja -asetuksen tarkistaminen

Katsomme, että erityisliikunta tulisi edelleen sisällyttää liikuntalakiin. Liikuntalain tulee turvata eri väestöryhmien mahdollisuudet osallistua liikuntatoimintaan. Siksi katsomme, että erityisliikuntaan osallistuvien henkilöiden tässä toiminnassa tarvitsemien kuljetuspalvelujen, avustajien ja liikunnan apuvälineiden järjestämisvastuusta olisi säädettävä uudistetussa liikuntalaissa.

SoveLi ry:n perustehtävä on edistää soveltavan liikunnan asemaa niin, että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuudet terveyttä edistävään liikuntaan ja aktiivisempaan elämäntapaan paranevat. Väestön tasapuolinen liikuntaharrastaminen ja siihen aktivoituminen ovat SoveLi ry:n päämäärä.


Turussa toukokuun 14. päivänä 2008

Sari Kivimäki
vs. toiminnanjohtaja
Soveltava Liikunta SoveLi ry