Kansallisen liikuntaohjelman tavoitteena on edistää liikuntakulttuuria,

30.11.2006

joka tukee kansalaisten omia liikunta- ja terveysvalintoja ja sitä kautta edistää hyvinvointia.Liikuntapolitiikassa ei enää puhuta yksin liikunnasta, vaan entistä painokkaammin myös siitä, mihin liikunnan avulla vaikutetaan. Väestön hyvinvointi ja terveys ovat liikuntapolitiikan tavoitteita siinä kuin huippu-urheilun tukeminen. 2000-luvun liikuntapolitiikka on monen politiikan yhteistyötä.


Kansallisen liikuntaohjelmaa valmisteltaessa pyritään siihen, että

  • liikunnan edellytykset otetaan aiempaa paremmin huomioon usean ministeriön alueella
  • julkishallinnon ja liikunnan kansalaistoimijoiden kesken rakennetaan "kansallinen sopimus" työnjaosta ja yhteistyöstä.

Ohjelman tavoitteita

  • väestön liikuntaharrastuksen, erityisesti riittämättömästi liikkuvien kansalaisten liikunnallinen aktivoiminen
  • paikallistason liikuntatoiminnan edellytysten parantaminen sekä yhteistyön lisääminen kunnan ja muiden paikallisten toimijoiden kesken.
  • liikuntamahdollisuuksien lisääminen päiväkoti-, koulu- ja opiskeluympäristöissä.
  • liikuntatoiminnan ja -palvelujen laadun parantaminen sekä eettisten toimintatapojen vahvistaminen ohjaus- ja valmennustoiminnassa.
  • työnjaon selkiyttäminen ja yhteistyön edistäminen eri hallinnonalojen ja muiden toimijoiden kesken.
  • muut selvityksiin perustuvat tavoitteet ja kehittämisehdotukset
  • suositukset toimenpiteiden seurannasta

Taustaa ja vaiheita

Tarve kansalliselle liikuntaohjelmalle on noussut esiin sekä liikuntajärjestöissä että hallinnossa. Taustalla ovat muutokset liikuntakulttuurissa, -hallinnossa ja -politiikassa.

Asiaa valmistelemaan kulttuuriministeri Tanja Saarela asetti kesäkuussa 2006 kansanedustaja Mari Kiviniemen johtaman toimikunnan, jonka tehtävänä on laatia ehdotus kansalliseksi liikuntaohjelmaksi. Toimikunnan työn pohjaksi on tehty taustaselvitys, jossa kuvataan liikuntapoliittinen tietoperusta ja sen kehittyminen.

Lopullinen ehdotus valmistuu helmikuussa 2008. Toimikunnan tulee antaa helmikuussa 2007 väliraportti, jossa kuvataan liikuntakulttuurin tilaa ja haasteita mm. arvioimalla liikunnan merkitystä kansalaisten elämänsisältöön ja hyvinvointiin elämänkaaren eri vaiheissa sekä liikunnan yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä sekä selvittämällä tekijöitä, jotka vaikuttavat väestön fyysiseen aktiivisuuteen ja erityisesti vähäiseen liikkumiseen.

Väliraportin sisältöä on mahdollisuus kommentoida joulukuusta 2006 alkaen www.minedu.fi/liikunta -sivuilla.

Lue tästä kansallista liikuntaohjelmaa valmistelevan työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Mari Kiviniemen alustusta kansallisesta liikuntaohjelmasta ja sen tavoitteista. Alustus pidettiin valtakunnallisilla  liikunnan järjestöpäivillä 6. -7.9.2006.

Lähde: www.minedu.fi