SLU:n syyskokous teki päätöksen luottamusjohtamisen kehittämisestä

24.11.2006

SLU ry:n syyskokous Helsingissä SLU-talolla 18.11.2006 velvoitti hallituksen arvioimaan ja uudistamaan luottamusjohtamista. Tavoitteena on, että uusi malli on käytössä vuoden 2008 alusta. Syyskokous teki myös ehdollisen päätöksen ”Seurajuhlat 2011” järjestämisestä.
SLU:n syyskokous velvoitti hallituksen uudistamaan luottamusjohtamisen mallin sääntömuutoksineen sellaiseksi, että se parhaalla arvioitavissa olevalla tavalla varmistaa SLU-yhteisön ohjelman toteutumisen. Uuden luottamusjohtamisen mallin tulee vastata toimintaympäristön muuttuviin haasteisiin ja luoda edellytykset jatkuvaan kehittymiseen.

Päätöksen mukaisesti SLU:n hallitus tekee luottamusjohtamisen kehittämisestä alustavan esityksen tammikuussa 2007. Jäsenjärjestökuulemiset toteutetaan helmi-maaliskuussa. Esitys luottamusjohtamisen kehittämisestä käsitellään SLU:n kevätkokouksessa toukokuussa 2007.

Tavoitteena on, että SLU:n uusi luottamusjohtamisen malli on käytössä vuoden 2008 alusta.

Timo Laitinen: Nyt on luottamuksen aika

”Liikkeelle lähtö luottamusjohtamisen kehittämisessä on luonnollinen jatko sille, että SLU-yhteisön ohjelma vuosille 2006–2010 hyväksyttiin viime kevätkokouksessa”, SLU:n puheenjohtaja Timo Laitinen sanoo.

”On merkittävää, että olemme pystyneet tekemään nämä muutokset 150 vuotta Hyvässä Seurassa –juhlavuonna.”

”Haluamme olla yhdessä rakentamassa hyvinvoivaa, tervettä, turvallista, innostavaa ja tasa-arvoista Suomea. Haluamme, että ohjelman onnistuneen toteuttamisen tuloksena Suomessa asuvat ihmiset liikkuvat enemmän, kansalaistoiminta vahvistuu ja liikunnan ja urheilun vaikuttavuustulokset kasvavat.”

”Kaiken tekemisemme ydin on seuratoiminnan tukeminen. SLU-yhteisön ohjelmassa korostamme yhdessä tekemistä ja seuroissa vapaaehtoisten tukemista, lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja elämänilon edistämistä, aikuisten hyvinvoinnin, terveyden ja kunnon lisäämistä sekä menestystä huippu-urheilussa.”

”Nyt meillä on hyvä mahdollisuus kehittää liikunnan ja urheilun yhteispeliä ja yhteistä ääntä."

Laitinen korostaa, että luottamusjohtamisen tehtävä ei saa olla pelkästään SLU ry:n näkökulman tukemista. ”SLU:n tehtävänä on parantaa liikuntajärjestöjen ja seurojen sekä niissä toimivien ihmisten toimintaedellytyksiä. Hallituksen keskeinen rooli on tukea jäsenistön toimintaedellytyksiä.”

”SLU on kokonaisuus ja sitä pitää johtaa kokonaisuuden näkökulmasta – oma ja perusteellisesti harkittu näkemykseni on, että mandaatti-ajattelu ja oikein isot hallitukset eivät parhaalla mahdollisella tavalla tue tulevaisuuttamme. SLU:n synty- ja lapsuusvaiheessa 17 hengen hallituksen mandaattipohjainen nykymalli on ollut paras ja ainoa mahdollinen. Se on vuosikymmenien eriytymisen jälkeen mahdollistanut rauhallisen ja hallitun eheytyksen – hyvin tuloksin.”

”Nyt on luottamuksen aika. Minulle mandaattipohjaisuus – jonkin näkökulman varmistaminen – on kuitenkin ajalta ennen syvää luottamusta ja yhteisesti ja aidosti sovittuja tavoitteita. Nyt on jo todella aika lähteä tulevaisuuteen yhdessä. SLU-yhteisö on 13-vuotiaana murrosiän ohittanut.  Todellinen luottamuksen ilmapiiri vallitsee keskuudessamme. Nyt meidän on aika ryhtyä keskustelemaan isoista rakenteellisista muutoksista – kuitenkin koko ajan yhteisömme monimuotoisuuttaja moniarvoisuuttatunnistaen ja kunnioittaen.

”Edessämme on yhteinen pohdinta siitä, mikä rakenne tukee parhaiten seuraavien vuosien ja ehkä vuosikymmenen työtämme. On tärkeää, että voimme varustaa hallituksemme yhteisten tavoitteidemme näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla.  Odotan innolla keskustelujamme”, Laitinen sanoo.

”Muutoksemme työnimenä voisi vaikka olla: `Luotamme toisiimme´.”

Lainvalmistelutyössä suurta kehittämistarvetta

Avauspuheessaan Timo Laitinen puuttui lainsäädännön valmisteluun Suomessa. ”Tämä syksy on ollut poikkeuksellinen liikuntapolitiikan ja edunvalvonnan osalta. Kuten aina ennen eduskuntavaaleja, lainsäädäntötyö tahtoo kasautua. SLU:n roolin onnistuneesta kirkastamisesta kertoo se, että olemme saaneet syksyn aikana jo yhdeksän kutsua tulla kuultaviksi eri eduskunnan valiokuntiin tai niiden jaostoihin.”

”SLU:ta kuullaan vielä kohuakin herättäneessä tilintarkastuslain uudistuksessa. Ongelmana on, ettätässä lainvalmistelussa ei ole osattu lainkaan ottaa huomioon yhdistystoiminnan erityispiirteitä. Lain toteutuessa ehdotetulla tavalla sekä urheiluseuramme että tilintarkastusyhteisöt menisivät Suomessa solmuun. Tulemme vaikuttamaan siihen, että tarpeelliset tilintarkastuspykälät kirjoitetaan yhdistyksiä tyydyttävällä tavalla. Tämäntoivon olevan myös viisaan eduskuntamme oma tahto.”

Laitinen sanoi, että syksyn kokemukset osoittavat suomalaisessa lainvalmistelutyössä suuren kehittämistarpeen.

”Aatteellisen yhdistysmuotoisen kansalaistoiminnan arki ei selvästikään ole eri hallinnonaloilla riittävästi lainlaatijoiden tiedossa. Olisi tavattoman tärkeää saada jo valmisteluvaiheissa aikaan ministeriöiden kanssa sellainen kumppanuus ja vuoropuhelu, joka tuottaisi kansalaisten kannalta järkevää lainvalmistelua heti kerralla. Se edistäisi myös tuottavuutta julkisessa hallinnossa ja eduskuntakäsittelykin olisi kansalaistoiminnan näkökulmasta nykyistä helpompaa. Lopputulos lienee melko samansuuntainen joka tapauksessa”, Laitinen sanoo.

SLU tarkensi tehtäviään ja organisoitumistaan

”SLU:n hallitus ja toimisto ovat nyt toteuttaneet viime kevätkokouksen asettamat tehtävät”, SLU:n toiminnanjohtaja Jukka Pekkala sanoi esitellessään toiminta- ja taloussuunnitelmaa.

SLU–yhteisön ohjelma linjaa SLU:n tehtävät.  Syyskokous hyväksyi SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2007. ”Samalla käsiteltiin ja hyväksyttiin SLU ry:n tehtävät ja tehtävien hoitamiseksi tarvittava osaaminen ja SLU-toimiston organisoituminen.”

”SLU:n tehtävänä on parantaa liikuntajärjestöjen ja seurojen sekä niissä toimivien ihmisten toimintaedellytyksiä. Tätä tehtävää SLU toteuttaa vaikuttamalla lainsäädäntöön, parantamalla toimijoiden osaamista, vaikuttamalla taloudellisten resurssien kasvuun, vahvistamalla kumppanuuksia sekä kehittämällä toimintatapoja. Toiminnan perustana ovat Reilun Pelin arvot”, Pekkala sanoo.

”Peruspalvelujen lisäksi liikunta- ja urheilupolitiikka on ylivoimaisesti keskeisin toiminta-alue.”

SLU:n painopisteet vuodelle 2007 ovat kansallinen liikuntaohjelma, osaamisesta ylivoimainen menestystekijä, seuratuki, kuntayhteistyö ja yhteinen liikuntapolitiikka.

”Henkilöstön ydinosaamiset ovat liikunta- ja urheilupolitiikka, jäsenjärjestöjen ja seurojen tuntemus ja tarpeet sekä verkostotyö. Henkilöstön toiminta organisoituu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja hallintotehtäviin, liikuntajärjestöjen ja seurojen toimintaedellytyksiin sekä jäsenjärjestöpalveluihin.”

SLU ry:n palveluksessa työskentelee 49 henkilöä, joista jäsenjärjestöpalveluissa 27 henkilöä. Talousarvion loppusumma vuodelle 2007 on 4  719  000 euroa.Talousarvion mukaan kokonaistuotoista noin 52 prosenttia tulee oman toiminnan (palvelutoiminta) kautta, 42 prosenttia valtionapuina ja 6 prosenttia varainhankinnan nettotuottona. 

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma: www.slu.fi/mp/db/file_library/x/IMG/38144/file/tts07nettiin%5f16.10..pdf

Päätös ”Seurajuhlista 2011” – jatkoselvitys ratkaisee

Syyskokous teki päätöksen ”Seurajuhlat 2011” järjestämisestä. Päätös sisältää ehtoja, joiden täyttymistä SLU selvittää kevään 2007 aikana. Päätös järjestämisestä tehdään SLU:n kevätkokouksessa 2007.

”Tapahtumaan on löydyttävä soveltuva, riittävän suuri ja kaikki ajanmukaiset tilamahdollisuudet tarjoava kaupunki tai seutukunta, joka tarjoaa merkittävän tuen tapahtumalle. Ratkaisevaa on, että SLU:n suurimmat jäsenjärjestöt sitoutuvat mukaan tapahtumaan. Perusrahoituksen on löydyttävä osallistumispassin ja seurojen omien varainhankintamallien sekä valtion, paikkakunnan, EU:n ja pääyhteistyökumppaneiden tasapainoisesta kokonaisuudesta”, Pekkala listaa tapahtuman ehdot.

”Tapahtuman tavoite on lisätä liikettä. Tavoitteena olisi järjestää ainutkertaisia elämyksiä suomalaisille sekä lapsille ja nuorille sellaisia kokemuksia, joita ei ikinä muuten voi kokea.”

Seurajuhlat 2011 on tietenkin vielä tapahtuman työnimi.  Pekkala luonnehtii Seurajuhlia messuhenkiseksi tapahtumaksi, joka olisi kaikille avoinja innostaisi mukaan yli 100 000 osallistujaa. Kaikille tarjottaisiin monien lajien kokeilumahdollisuus – jopa kokeilutakuu.

”Tapahtumalla halutaan tuoda esiin urheilun monipuolisuutta ja seuratoiminnan houkuttavuutta sekä edistää yhteistä tekemistä SLU-yhteisössä.”

”On tärkeää, että tapahtuma tukee eri lajien olemassa olevia lasten ja nuorten suurtapahtumia sekä eri lajien huippu-urheilutapahtumia. Myös leirien on tarkoitus saada voimaa yhteisestä tapahtumasta.”´

Seurajuhlat pidettäisiin joko vuonna 2011 tai 2012. Seurajuhlat 2011 –esityksen nykyistä vaihetta on valmisteltu SLU-yhteisön jäsentapaamisissa, keskusteluissa ja työseminaarissa, jossa on ollut osallistujia seuroista, liitoista, SLU–alueilta, Nuoresta Suomesta ja SLU:sta, sekä sitä työstetty Nuoren Suomen ja SLU:n toimistoissa ja hallituksissa.

”Nyt työ jatkuu. Kevätkokouksessa tiedetään missä mennään”, Jukka Pekkala sanoo.

Hallitusten jäsenet valittiin erovuoroisten tilalle

SLU:n hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin jatkamaan lajiliittopaikoilla Tuija Brax(Suomen Koripalloliitto), Jorma Hyytiä (Suomen Hiihtoliitto) ja Anneli Kiljunen (Suomen Salibandyliitto) sekä uutena jäsenenä Sirpa Makkonen (Suomen Nyrkkeilyliitto).

Muiden järjestöryhmien ehdokkaiksi valittiin jatkamaan työväen urheilujärjestöjen paikalle Kari Uotila (TUL), Suomen Olympiakomitean paikalle Jouko Purontakanen, aluejärjestöjen paikalle Pirjo Rusanen (SLU-alueet) sekä vammais- ja muiden erityisryhmien liikuntajärjestöjen paikalle Kaisu Laasonen.

Hallitusvalintoja valmisteli ehdollepanotoimikunta, jonka puheenjohtajana toimi Reijo Kallio (Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu) ja jäseniä ovat Tellervo Haapaniemi-Koskinen (Suomen Urheiluliitto), RingaJunnila (Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu), Helena Walldén (Suomen Ampumaurheiluliitto) ja Pekka Hämäläinen (Suomen Palloliitto).

Avainvalintatunnus YLE Urheilulle

SLU:n syyskokous päätti SLU:n avainvalintatunnuksen jakamisesta YLE Urheilulle suomalaisen huippu-urheilun ja rikkaan lajikulttuurin esiintuonnista, historian taltioinnista, suomalaisia kokoavien puheenaiheiden synnyttämisestä  ja toimenpiteistä lajien vapaan näkymisen puolesta. YLEn urheilulähetykset kokoavat yhteen huikean määrän suomalaisia.

SLU:n syyskokous päätti myös, ettei SLU:n jäsenmaksua edelleenkään peritä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista vuodeksi 2007 syyskokous päätti, että palkkioita ei makseta vaan matkakulut korvataan SLU:n matkustussäännön mukaisesti.

Lähde: www.slu.fi