Urheiluministerit koolle Brysseliin

23.11.2006

EU-puheenjohtajamaa Suomi järjestää yhteistyössä Euroopan komission kanssa 27.–28. marraskuuta Brysselissä epävirallisen urheiluministerikonferenssin teemalla "The EU & Sport: Matching expectations". Osana Suomen puheenjohtajakauden ohjelmaa järjestettävän konferenssin puheenjohtajina toimivat Suomen urheiluasioista vastaava kulttuuriministeri Tanja Saarela ja komissaari Jan Figel'.

Urheiluministerikonferenssi käsittelee komission valmisteltavana olevaa urheilun valkoista kirjaa, johon kootaan ajatuksia ja toimenpide-ehdotuksia liikunnan yhteiskunnallisesta roolista ja urheilun taloudellisesta merkityksestä. Lisäksi ovat esillä Suomen puheenjohtajuusprioriteetit terveyttä edistävä liikunta, vapaaehtoisen kansalaistoiminnan tukeminen urheilussa sekä kansainvälinen antidopingpolitiikka. Suomi pyrkii edistämään omien painopistetavoitteidensa sisällyttämistä urheilun valkoiseen kirjaan. Urheilun organisoitumista Euroopassa käsitellään José Luis Arnaut'n työryhmän katsauksen Independent European Sport Review 2006 ja olympialiikkeen ajatusten pohjalta.

Puheenjohtajamaa Suomen aloitteesta myös suurimmat eurooppalaiset urheilujärjestöt ja toimittajat on ensimmäistä kertaa kutsuttu seuraamaan epävirallista urheiluministerikonferenssia kuvaruudulta kokoussalin ulkopuolella (komission Charlemagne-rakennus, kokoussali S1).

Komissio ja opetusministeriö järjestävät lehdistötilaisuuden lounaan jälkeen tiistaina 28.11. kello 14.30 -15.00 komission Berlaymont-rakennuksessa (rue de la Loi 200, Bryssel). Kokous päättyy kello 17.00 konferenssin päätelmiin.

Lisätietoja:
- kulttuurisihteeri Terhi Heinilä, opetusministeriö, puh. (09) 160 76992, gsm 040 865 8807

- tiedotusvälineet: tiedottaja Pia Ekqvist, opetusministeriö, puh. (09) 160 77404

Taustaa

Urheilun valkoinen kirja

Sen jälkeen kun Amsterdamin sopimukseen sisällytettiin vuonna 1997 urheilun yhteiskunnallista merkitystä koskeva julistus, EU on omaksunut aktiivisen roolin urheilun alalla. Joulukuussa 2000 kokoontuneen Nizzan Eurooppa-neuvoston päätelmissä korostetaan tarvetta säilyttää urheilun yhteiskunnalliset tehtävät ja edistää niitä. Viittaus urheiluun sisällytettiin myös Euroopan perustuslaillista sopimusta koskevaan luonnokseen. Sopimus ei kuitenkaan ole astunut voimaan. Tämän vuoksi EU-yhteistyötä toteutetaan edelleen epävirallisella pohjalla.

Valkoiset kirjat sisältävät ehdotuksia tietyllä alalla toteutettavaksi yhteisön toimiksi. Euroopan komissio aloitti kesäkuussa 2006 urheilun valkoisen kirjan työstämisen. Komissio on ilmoittanut valmistelevansa valkoista kirjaa kolmen pilarin pohjalta: urheilun taloudellinen merkitys, urheilun yhteiskunnallinen, kasvatuksellinen, nuorisoon ym. liittyvä merkitys sekä urheilun organisoituminen. Komissio on luvannut kuulla sekä EU-jäsenvaltioita että eurooppalaista urheiluliikettä valkoista kirjaa valmistellessaan, vaikka valmistelu onkin kokonaan komission vastuulla. Suomi on pyrkinyt puheenjohtajakaudellaan edistämään prioriteettiteemojensa sisällyttämistä komission valkoiseen kirjaan. Tätä kautta on mahdollista turvata Suomen tärkeiksi katsomien asioiden jatkuvuus urheilun EU-politiikassa. Valkoisen kirjan on luvattu valmistuvan vuoden 2007 aikana.

Terveyttä edistävä liikunta

Lissabonin strategian (2000) tavoitteena on nostaa Eurooppa maailman dynaamisimmaksi ja kilpailukykyisimmäksi maanosaksi vuoteen 2010 mennessä. Yhteisenä haasteena on terveellisten ja aktiivisten elämäntapojen vakiinnuttaminen ikääntyvässä Euroopassa. Eurooppalaisten terveys, hyvin toimiva kansalaisyhteiskunta ja kolmannen sektorin aktiivinen rooli ovat merkittäviä tekijöitä Lissabonin strategian onnistumiselle.

Terveyttä edistävä liikunta on Euroopan unionin toimintana varsin uutta. Unionilla on kuitenkin selkeä toimivalta tällä alueella. Perustamissopimuksen 152 artiklassa edellytetään, että kaikkien politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu. Useilla yhteisön politiikan osa-alueilla on merkitystä ravitsemuksen ja liikunnan kannalta ja neuvosto on vahvistanut, että ravitsemus ja liikunta on otettava osaksi kaikkea tähän aiheeseen liittyvää EU-politiikkaa. Terveyttä edistävän liikunnan yhteistyö Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken vahvistui Liverpoolin urheiluministerikokouksen aloitteesta syksyllä 2005, kun Euroopan komissio perusti työryhmän Working Group on Sport and Health.

Suomi haluaa puheenjohtajakaudellaan kiinnittää erityisesti huomiota terveyttä edistävän liikunnan merkitykseen kaikille ikäryhmille ja korostaa eri hallinnonalojen yhteistyötä. Samoin Suomi haluaa painottaa terveyttä edistävän liikunnan merkitystä urheilun valkoisessa kirjassa, hyvien käytäntöjen vaihtoa, tutkimusta hyvien käytäntöjen luomiseksi, kehittämishankkeita yhteistyössä urheilujärjestöjen kanssa ja tarvetta eurooppalaisten terveyttä edistävän liikunnan suositusten luomiseksi.

Liikunnan vapaaehtoinen kansalaistoiminta

EU:n jäsenvaltioissa urheilujärjestöillä on keskeinen rooli urheilun kilpailutoiminnan järjestämisessä ja laajemmin liikuntamahdollisuuksien tarjonnassa lapsille, nuorille ja aikuisille. Varsinaisen liikunnan järjestämisen lisäksi järjestömuotoisella urheilutoiminnalla on suuri yhteiskunnallinen lisä-arvo kasvatuksen, terveyden, demokratian ja yhteisöllisyyden tuottajana. Osaltaan järjestöt myös edistävät eurooppalaisten työllisyyttä ja hyvinvointia Lissabonin strategian hengessä. Eurooppalaisessa järjestötoiminnassa toteutuu ns. pyramidimalli: urheilun perustan ja pohjan luovat paikallistasolla toimivat yleishyödylliset urheiluseurat, joiden toiminta perustuu suurelta osin vapaaehtoistoimintaan. Eurooppalaiset lajiliitot ja huippu-urheilu muodostavat pyramidin huipun.

Nimenomaan urheiluun liittyen vapaaehtoisen kansalaistoiminnan merkitykseen on nostettu esiin useissa eri asiakirjoissa. Euroopan komission vuonna 1999 julkaisema Helsinki Report on Sport korostaa palkattomien vapaaehtoisten merkitystä eurooppalaisessa urheilussa. Nizzan urheilujulkilausumassa vuonna 2000 valtionpäämiehet pitivät tärkeänä, että "Jäsenvaltiot kannustavat urheiluun liittyvää vapaaehtoistyötä toteuttamalla toimenpiteitä, joilla edistetään vapaaehtoistyöntekijöiden asianmukaista suojaa ja tunnustetaan heidän työnsä taloudellinen ja sosiaalinen merkitys. Tarvittaessa yhteisö tukee kyseisiä toimenpiteitä oman toimivaltansa puitteissa." Vuonna 2002 Euroopan unionin urheiluministerit hyväksyivät Aarhusin julistuksen vapaaehtoistyöstä, jossa edellytettiin, että vapaaehtoisten urheiluseurojen asemasta pidetään huolta niiden yhteiskunnallisen merkityksen takia. Myös luonnoksessa EU:n uudeksi perustuslaiksi urheilua koskevan artiklan muotoilussa näkyy vapaaehtoistoiminta: "Unioni myötävaikuttaa Euroopan urheiluun liittyvien asioiden edistämiseen ottaen huomioon sen erityispiirteet, vapaaehtoisuuteen perustuvat rakenteet sekä yhteiskunnallisen ja kasvatuksellisen tehtävän."

Suomi haluaa puheenjohtajakaudellaan nostaa keskusteluun erityisesti vapaaehtoisuuteen perustuvien yleishyödyllisten urheilujärjestöjen roolin ja aseman yhteiskunnassa sekä kansallisesta että erityisesti EU-näkökulmasta. Urheilujärjestönäkökulma tullee esille myös komission parhaillaan valmistelemassa urheilun valkoisessa kirjassa. Naantalissa 4.-6.10.2006 järjestetyssä urheilun toimialajohtajakokouksessa päätettiin perustaa Euroopan komission vetämä työryhmä urheilun vapaaehtoisen kansalaistoiminnan edistämiseksi.


Lähde: www.minedu.fi