Suomalaiset pulskistuvat, vaikka ruokatottumukset paranevat

28.1.2006

Kansanterveyslaitoksen suomalaisten terveyskäyttäytymistä ja terveyttä kartoittava tutkimus kertoo, että suomalaisista työikäisistä lähes 65 prosenttia harrastaa vapaa-ajan liikuntaa vähintään kahdesti viikossa. Vaikka vapaa-ajan liikunnan määrä on lisääntynyt, työmatkaliikunnan määrä on vähentynyt ja ylipainoisuus lisääntynyt.

Kansanterveyslaitos on seurannut vuodesta 1978 suomalaisten terveyttä ja elintapoja. Suomalaisten aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys -kyselytutkimuksen tavoitteena on kartoittaa suomalaisen työväestön terveyskäyttäytymisen pitkän ja lyhyen aikavälin muutoksia.

Vuoden 2005 tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2005. Tutkimukseen osallistui lähes 3300 väestörekisteristä satunnaisotoksella poimittua vuosina 1941–1990 syntynyttä suomalaista. Vuoden 2005 raportissa kiinnitettiin erityisesti huomiota koulutusryhmien välisiin eroihin tärkeimmissä terveyskäyttäytymisen osa-alueissa, jotka tässä tutkimuksessa ovat tupakointi, ruokatottumukset, alkoholinkäyttö ja liikunta.

Vapaa-ajan liikunnan suosio tasaisessa kasvussa

Vapaa-ajan liikunta on pysynyt sekä miehissä että naisissa lähes samalla tasolla kuin edellisessäkin tutkimuksessa. Vuonna 2005 miehistä 60 prosenttia ja naisista 68 prosenttia ilmoitti harrastavansa vapaa-ajan liikuntaa ainakin kahdesti viikossa vähintään 30 minuuttia kerrallaan. Edellisvuoden luvut olivat miehillä 61 prosenttia ja naisilla 65 prosenttia.

Pitkällä aikavälillä katsottaessa vapaa-ajan liikunta on lisääntynyt tasaisesti kaikissa koulutusryhmissä. Vuonna 1978–1982 miehistä 44 prosenttia ja naisilla 42 prosenttia ilmoitti liikkuvansa vähintään kaksi kertaa viikossa. Suuria eroja koulutustason tai asuinpaikan mukaan ei ole. Vähiten niin miehissä kuin naisissa vapaa-ajallaan liikkuvat maatyöläiset (miehet 44 %, naiset 50 %). Ahkerimpia vapaa-ajan liikkujia taas ovat miehissä opiskelijat (69 %) ja naisissa työttömät (79 %) ja ylemmät toimihenkilöt (73 %).

Vaikka vapaa-ajan liikunnan määrä on kasvussa, työmatkaliikunta on ollut tasaisessa laskussa vuodesta 1978, joskin 1990-luvun puolesta välistä työmatkaliikunnan määrä on vakiintunut lähes samalla tasolla ja suurta muutosta edellisiin tuloksiin ei vuonna 2005 ole. Vuonna 2005 työssäkäyvistä miehistä 24 prosenttia ilmoitti kävelevänsä tai pyöräilevänsä työmatkoillaan vähintään 15 minuuttia päivässä (vuonna 1978–82 miehistä 30 %). Naisissa vastaava luku oli 34 prosenttia (vuonna 1978–82 naisista 42 %).

Elintavat paranemaan päin

Tarkasteltaessa suomalaisten elämäntapoja pitkällä aikavälillä, kroonisten kansantautien riskitekijöinä tunnetut elämäntavat - tupakointi, ruokatottumukset, alkoholinkulutus ja liikunta - ovat kehittyneet myönteisempään suuntaan Suomen työikäisen väestön keskuudessa. Erityisesti ruokatottumukset ovat muuttuneet ruokasuositusten mukaiseen suuntaan kaikissa koulutusryhmissä. Erot ryhmien välillä ovat kuitenkin vieläkin suhteellisen suuria, sillä alimmassa koulutusryhmässä 48 prosenttia vastaajista ilmoitti syövänsä terveellisesti, kun taas ylimmässä koulutusryhmässä vastaava luku on 55 prosenttia.

Myös tupakoinnin ja ylipainon osalta koulutusryhmien välillä on nähtävissä selkeitä eroja. Muun muassa tupakointi on yleisintä alimmassa koulutusryhmässä. Tupakoivien määrä on pysynyt samalla tasolla viimeisten tutkimusten kanssa. Myös ylipainoisuus on yleisintä alimmassa koulutusryhmässä. Naisilla koulutusryhmien väliset erot ovat selkeämmät kuin miehillä. Ylipainoisten osuus on kasvanut Suomessa pitkällä aikavälillä. Vuonna 2005 miehistä 60 prosenttia ja naisista 40 prosenttia oli ylipainoisia (vuonna 2004 miehistä 53 % ja naisista 39 %).

Alkoholinkulutuksessa koulutusryhmien väliset erot ovat lähes hävinneet. Alkoholin kulutus on noussut ja raittiiden määrä vähentynyt vuodesta 1982. Suuria muutoksia edellisvuoteen ei kuitenkaan ole. Miehistä 42 prosenttia ilmoitti juoneensa kahdeksan annosta alkoholia viikossa, kun taas naisista 28 prosenttia kertoi käyttäneensä viisi annosta alkoholia viikossa.

Lähde: Helakorpi S., Patja K., Prättälä R., Uutela A. Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2005. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B18/2005.

Tutustu tutkimukseen (pdf-muodossa)

Lisätietoja: http://www.ktl.fi/

Teksti: Paula Lehtomäki 

Lähde: SLU, Liikunnan ja Urheilun Maailma 01/06, Paula Lehtomäki, http://www.slu.fi/.