KKI:ltä yli 20 000 euroa soveltavan liikunnan hankkeisiin

26.1.2006

Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma myönsi erilaisiin soveltavan liikunnan hankkeisiin yli 20 000 euroa. Myönnetyissä avutuksissa painottui muun muassa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien ihmisten aktivoiminen.

Soveltava Liikunta SoveLin jäsenjärjestöistä KKI-tukea sai 4 järjestöä yhteensä 8400 euron edestä.

SoveLin jäsenjärjestöistä Aivohalvaus- ja dysfasialiitto kouluttaa kymmeniä liikuntakavereita, jotta he saisivat taitoja liikuttaa aivoverenkiertohäiriöihin sairastuneita. Mielenterveyden Keskusliitto sai tukea Kokemuksia luonnosta -projektin viimeisen toimintavuoden toteuttamiseen ja Suomen Mielenterveysseura liikuntavastaavien jatkokoulutukseen. Suomen Reumaliitto kouluttaa tanssiliikunnan ohjaajia.
 
SoveLin jäsenjärjestöjen paikallisyhdistyksistä tukea sai 8 yhdistystä, yhteensä 9800 euroa. Tukea saaneille hankkeille on yhteistä se, että niissä järjestetään liikuntaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuville ihmisille. Fyysinen ja psyykkinen terveys sekä painonhallinta oli mainittu tavoitteeksi useissa hankkeissa. Tukea myönnettiin muun muassa sydän- ja diabetespotilaiden, selkäsairaiden, mielenterveysihmisten, tuki- ja liikuntaelinsairaiden sekä astmaatikkojen liikuntaryhmiin. 

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu sai 21 000 euron avustuksen, jonka yksi tärkeä osa-alue on yhteistyö SoveLin ja maakunnan vammais- ja kansanterveysjärjestöjen kanssa. Suomen Lentopalloliitto sai 4000 euron avustuksen, jonka turvin on tavoitteena vakiinnuttaa Pehmis-Pomppis toiminta mukana olevissa seuroissa sekä lisätä toimintaa 10 uuteen uuteen lentopalloseuraan. Lentopalloseurojen ryhmiin kutsutaan mukaan pelaamaan SoveLin jäsenjärjestöjen paikallisyhdistyksen jäseniä.

Yhteensä KKI-tukea haki 142 eri tahoa ja sitä myönnettiin 87 hankkeelle.
Alla on eritelty tarkemmin KKI-tukea saaneet soveltavan liikunnan hankkeet. Kaikki tuetut hankkeet löytyvät osoitteesta:
http://www.kki.likes.fi/fi/hankkeet/tuetut01_2006.html


Tuettuja KKI-ha
nkkeita hakukierroksella 1/2006
Julkaistu: 16.01.2006

Euran Sydänyhdistys ry; Liikunnallinen elämäntapa -kurssi; Kaija-Leena Lahtinen; puheenjohtaja; Nummentie 24 A; 27500 Kauttua; 02-8651977; Hankkeen tavoitteena on auttaa yhdistyksen yli 40-v jäsenistöä (sydän- ja diabetespotilaita) säilyttämään toimintakykynsä sekä auttaa painonhallinnassa sekä verenpaineen hoidossa. Hankkeessa järjestetään viikoittainen 10 kerran jumppaohjelma sydänpotilaille. Vetäjänä toimii Kunto-Euran ohjaaja. Hankkeessa järjestetään myös viikoittain sauvakävelylenkkejä. Sauvakävelyä ohjaa fysioterapeutti, joka antaa sauvakävelyopastusta, ohjaa alku- ja loppuverryttelyt sekä tekee sykemittausta. Toiminnasta tiedotetaan jäsenkirjeissä, paikallislehden järjestöpalstalla ja lehti-ilmoituksilla. Lisäksi terveyskeskuksen sydänhoitaja jakaa tietoa yhdistyksen toiminnasta ja liikuntaryhmistä. Osallistujat täyttävät liikuntakorttia. 300 €

Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry; Liikuntakaveri; Peter Karlsson; aluesihteeri; Eerikinkatu 8 B 19, 00100 Helsinki; 09-34877111; 040-5430009; peter.karlsson@stroke.fi; Aivohalvaus- ja dysfasialiitolla on 58 jäsenyhdistystä ja 150 aluekerhoa Suomessa. Hankkeessa koulutetaan sairastuneille liikuntakavereita. Yhden päivän mittaista koulutusta järjestetään 5 paikkakunnalla yhteistyössä paikallisyhdistyksen, tk:n ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Koulutuksessa käydään läpi mm. aivoverenkiertohäiriön sairastaneen erityistarpeet. Kouluttajat ovat Aivohalvaus- ja dysfasialiitosta. Tavoitteena on kouluttaa 30-40 liikuntakaveria ja heidän liikuttamanaan saada 300 sairastunutta liikkumaan. Liikuntakaverit tekevät paikallisyhdistyksissä vapaaehtoistyötä. Liikuntakavereille järjestetään jatkokoulutusta kerran vuodessa. Tarkoituksena on perustaa jokaiselle koulutuspaikkakunnalle myös yksi uusi liikuntakerho sekä tiivistää yhteistyötä yhdistysten ja alueen tk:n, liikuntaseurojen ja liikuntatoimen kanssa. Aivoverenkiertohäiriön sairastaneista joka 4. on työikäinen.1 500 €.

Mielenterveyden Keskusliitto ry; Kokemusta luonnosta; Kaisu Saravesi; hallinto- ja talouspäällikkö; Malmin kauppatie 26, 00700 HELSINKI; 09-351 600, 050-5172983; kaisu.saravesi@mtkl.fi; Vuosi 2006 on nelivuotisen KoLu-hankkeen viimeinen vuosi. Hankkeen tavoitteena on aktivoida mielenterveyspotilaita ja kuntoutujia mukaan luontoliikuntatoimintaan. Paikallisyhdistysten koulutetuille liikuntavastaaville järjestetään KoLu-kurssi, jossa perehdytään luontoliikuntaan. Liitolla on paikallisyhdistyksiä n. 160 ja henkilöjäseniä 17 000. KoLu-toiminnan liikuntamuotoja ovat mm.: luontoretket, vaellukset, soutu, melonta, marjastus, sienestys, maastopyöräily, lumikenkäily, hiihto ja kalastus. Toiminnasta tiedotetaan MTKL:n jäsenlehdessä ja www-sivuilla. Liikuntavastaavat sekä liikuntasihteeri tiedottavat paikallistasolla. Jäsenten luontoliikunta-aktiivisuutta seurataan luontoliikuntakorteilla, jotka kootaan vuoden lopussa ja tilastoidaan valtakunnallisesti. Hankkeesta tehdään vuoden 2006 lopussa loppuraportti. 2 000 €

Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry; Pääkaupunkiseudun Lenkkikaverit; Toni Kuokka; toiminnanjohtaja; Malminkatu 24 D 38; 00100 Helsinki; 09-586 0520; tj@psdiabetes.fi; Hankkeen tavoitteena on aktivoida pääkaupunkiseudun yli 40-vuotiaat diabeetikot ja riskiryhmään kuuluvat säännöllisen liikunnan pariin. Toiminta-alueella on 60 000 diabeetikkoa, joista yhdistyksen jäseniä on 8000. Riskiryhmään kuuluvia on myös paljon. Yhdistyksessä toimivien vertaistuki- ja liikuntaryhmien lisäksi on tarkoitus perustaa 10 uutta sauvakävelyryhmää toiminta-alueen kuntiin: 3 kpl Espooseen/Kauniaisiin, Helsinkiin ja Vantaalle sekä 1 ryhmä Kirkkonummelle. Toiminnasta tiedotetaan mm. alueen ja yhdistyksen lehdissä, netissä, harrasteryhmissä ja terveysasemilla. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa koulutetun ohjaajan vetämänä. Toiminta sisältää myös diabeteshoitajan pitämän alkuluennon. Kävelyohjausta on 7 kertaa, jonka jälkeen kävelyt jatkuvat vertaisohjatusti lenkkikavereiden kanssa. 2 000 €

Suomen Lentopalloliitto ry; Pehmis-Pomppiksella liikunnan riemua kaikille II; Antero Tapola harrastepäällikkö; Radiokatu 20, 00093 SLU ; 0440-880 654; antero.tapola@lentis.slu.fi; Hankkeen tavoittena on vakiinnuttaa Pehmis-Pomppis toiminta mukana olevissa seuroissa sekä lisätä toimintaa 10 uuteen lentopalloseuraan, jotka valitaan seurakäyntien ja haastatteluiden perusteella. Valittujen seurojen ohjaajat koulutetaan Pehmis-Pomppis-ohjelman mukaisesti, sisältäen mm. Terveysliikunnan starttikurssin, Pehmis-Pomppis-vertaisohjaajakoulutuksen sekä soveltavan liikunnan erityisosaamisen palikan. Hankkeessa koulutetaan 30 uutta ja jatkokoulutetaan 20 ohjaajaa. Seurojen kotipaikkakunnilla järjestetään Pehmis-Pomppis-liikuntapäivä, johon kutsutaan vieraaksi paikkakunnan SoveLin jäsenjärjestöjen paikallisyhdistykset kokeilemaan uutta liikuntamuotoa. Lentopalloliitto ja SoveLi auttavat seuroja markkinoinnissa ja tiedotuksessa. Liikuntapäivän jälkeen seurat järjestävät säännöllisesti kokoontuvan Pehmis-Pomppis-ryhmän. 4 000 €

Suomen Mielenterveysseura ry; Terveysliikuntaa SMT:n paikallisiin seuroihin; Sinikka Kettunen; Järjestöjohtaja; Maistraatinportti 4 A, 00240 HELSINKI; 09-61551711, 040-5501119; sinikka.kettunen@mielenterveysseura.fi; Hankkeen tavoitteena on jatkokoulutuksen järjestäminen paikallisten seurojen liikuntavastaaville (34 kpl). Liikuntavastaavat organisoivat liikuntaryhmiä ja ovat mukana paikkakunnan mielenterveyden edistämisessä viemällä mm. liikuntaviestiä kuntien mielenterveystoimistoihin. Paikallistasolla on tavoitteena on saada yht. 100 uutta liikkujaa 10 uuteen ryhmään. Liikuntavastaaville on järjestetty vuosittain jatkokoulutuspäivät, johon kaikki liikuntavastaavat kokoontuvat jakamaan kokemuksiaan ja saamaan motivaatiota vapaaehtoistyöhönsä. Liikunta kuuluu myös vakiintuneeseen tukihenkilötoimintaan ja asumisen tukitoimintaan. Perustettaviin liikuntaryhmiin voivat osallistua tuettavat sekä tukihenkilöt yhdessä. Myös tukihenkilöille on tavoitteena perustaa omia liikuntaryhmiä. Liikuntatoiminnassa korostetaan terveysliikunnan periaatteita.1 900 €

Suomen Reumaliitto ry; Tanssin liikkeessä; Tita Ström; terveyspäällikkö; Iso Roobertinkatu 20-22 A, 00120 HELSINKI; 09-47615640; 0400-483442; tita.strom@reumaliitto.fi; Hankkeen tavoitteena on korostaa tanssiliikunnan avulla liikunnan tärkeyttä reuma- ja muille tuki- ja liikuntaelinsairaille sekä kouluttaa reuma- ja tulesyhdistyksiin tanssiliikunnan vertaisohjaajia. Vuoden 2006 aikana järjestetään 4 alueellista vertaisohjaajakoulutus-tilaisuutta, jotka on suunnattu vertaisohjaajiksi ryhtyville sekä liikuntavastaaville (Curre-liikuttajille). Lisäksi järjestetään 2 tanssin liikkeessä -ideapäivää. Toiminnan tueksi tuotetaan Huivit hulmuten tanssi (cd ja dvd) + ohjelehtinen, julisteita sekä t-paitoja. Tavoitteena on saada jokaiseen koulutustilaisuuteen 10-15 osallistujaa, jotka omalla paikkakunnallaan houkuttelevat uusia tanssinharrastajia joko toimiviin tai perustettaviin (20) ryhmiin. Koulutuksista ja tapahtumista tiedotetaan Reumalehdessä, jäsentiedotteessa sekä paikallisesti. Hankkeessa tehdään laajasti yhteistyötä myös paikallisten toimijoiden kanssa. 3 000 €

Pohjois-Karjalan Selkäyhdistys ry; Painonhallintaa ja liikunnan iloa ylipainoisille selkäongelmaisille; Voitto Hotti; puheenjohtaja; Lapinkatu 6, 80260 JOENSUU; 013-312741, 050-5452825; voitto.hotti@luukku.com; Hankkeen tavoitteena on saada liikunnallisesti passiiviset yli 40-vuotiaat ylipainoiset selkäongelmaiset laihtumaan ja kuntoilemaan. Selkäyhdistys järjestää yhdessä painonvartijoiden kanssa 8 kerran pituisen kurssin Joensuun Kuntohovilla sekä maakunnassa 2 paikkakunnalla liikuntatoimen kanssa. Kurssi sisältää jokaisella kerralla Painonvartijoiden ryhmäohjaajan luennon ravinnosta ja painonhallinnasta. Luennon jälkeen on ohjattu allasjumppa (3 krt), fysiokimppajumppa (2 krt) tai kuntosaliharjoittelua (2 krt). Viimeisellä kerralla on psykologin luento. Osallistumismaksu on 20€/hlö. Toiminnasta tiedotetaan terveyskeskuksen fysioterapiassa ja paikallislehtien järjestöpalstalla. 2 000 €

Pohjois-Suomen Tules-Keskus / Suomen Reumaliitto ry; TULE - KUNTO; Kirsti Ylikorkala; aluesihteeri; Kiviharjunlenkki 4, 90220 Oulu; 08-370272, 0400-681724; kirsti.ylikorkala@reumaliitto.fi; Hankkeen kohderyhmänä ovat ikääntyvät, työikäiset sekä työelämästä poissa olevat tule-ongelmaiset, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmän liikunta-aktiivisuutta, aktivoida jatkuvaan harrastukseen sekä antaa tietoa liikunnan merkityksestä. Vuoden 2006 aikana järjestetään 2 kuntokoulua työelämässä oleville ja 2 työelämästä poissa oleville. Kuntokoulu kokoontuu viikoittain 1,5 h ajan yht. 8 kertaa. Osallistujia on 15-20 /ryhmä. Kerta sisältää 30 min opetuskeskustelun fyysiseen toimintakykyyn liittyvistä asioista sekä 1 h liikuntatunnin. Liikunnan sisältönä on mm. kuntosali- ja lihasvoimaharjoittelua, tasapaino- ja koordinaatioharjoittelua sekä liikkuvuus- ja rentoutusharjoittelua. Osallistujille esitellään paikallisia terveysliikuntaryhmiä, joissa he voivat jatkaa liikkumista. Järjestelyissä ovat mukana yhteistyötahot. 1 500 €

Ruokolahden Sydänyhdistys ry; Tules- / sydänpotilaiden liikuntaryhmä; Unto Viljakainen; Puheenjohtaja; Hannahontie 8, 56100 Ruokolahti; 05-486566; 050-505 2836; Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 55-vuotiaat tuki- ja liikuntaelinsairaat sekä sydänsairaat. Tavoitteena on painonhallinta sekä fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpito. Hankkeessa järjestetään kohderyhmälle liikuntaryhmä kuntosalilla. Kuntosaliharjoittelua kehitetään mahdollisimman monille mieluisaksi ja sairauksia ennaltaehkäiseväksi sekä ennen kaikkea mieltä piristäväksi toiminnaksi. Kesäaikana jäsenet sauvakävelevät. Eniten kilometrejä kävelleet saavat kannustinpalkinnon. 500 €

Ähtärinjärven Hengitysyhdistys Heli ry, alajaosto Soinin Silmu; Liikuntahoidon pilottiryhmä; Marketta Haukilehto; Soinin Silmun puheenjohtaja; Itä-Ähtärintie 98, 63880 Kukonkylä; 040-4130820; Kohderyhmänä ovat liian vähän liikkuvat ylipainoiset ja astmaa sairastavat miehet. Järjestäjätahot tekevät pilotti-hankkeen, jolla pyritään luomaan palvelulinjamalli kuntien käyttöön. Kohderyhmä tavoitetaan terveystarkastuksissa, astma-, verenpaine- ja diabetesneuvolassa. Asiakas kulkee tietynlaisen hoitopolun läpi: lääkärin tai hoitajan vastaanotolta liikkumisreseptin ryhmätäyttöön, puhallus- ja laboratoriokokeisiin, Kuortaneen urheiluopistolle lähijaksolle (liikkumisreseptin täsmentäminen), opastus Soinin liikuntaryhmiin. Lisäksi on seuranta, johon kuuluu kokeiden uusiminen ja liikkumisreseptin seuranta. Kuortaneen urheiluopiston lähijaksoja on 3 x 1-2 vrk, joissa keskitytään liikunta- ja ravitsemusneuvontaan ja elintapamuutokseen opetteluun. Kohderyhmälle sopivia liikuntaryhmiä Soinissa ovat mm. miesten allasjumppa-, kuntoliikunta- ja kuntosaliryhmät. 1 000 €

Mielenterveysyhdistys Taimi ry; Vetovoima; Anna Urponen, Toiminnanjohtaja, Koulukatu 11, 33200 TAMPERE; (03)2603617; toimisto@mielenterveys-taimi.fi; Kohderyhmänä ovat Tampereen mielenterveyskuntoutujat, joita yhdistyksessä on 1000 henkeä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhdistyksen osaamista liikunnan ja painonhallinnan saralla. Yhdistyksessä toimii viikoittain kokoontuvia ryhmiä 48, joista liikuntaryhmiä on 18. Vuonna 2006 lähestytään paino-ongelmia eri tavoin ja rakennetaan aiheeseen liittyvä pitkäntähtäimen ohjelma sekä tarjota vertaistukea osallistujille. Toiminta sisältää vertaistukiohjaajien 10 hlön ryhmät, joissa liikuntana on kuntosaliharjoittelua, sauvakävelyä, vesijuoksua, kuntonyrkkeilyä, ulkoliikuntaa ym. Lisäksi järjestetään yleisöluentoja ravitsemus- ja terveysaiheita sekä liikuntaan ja ravitsemukseen liittyviä tapahtumia. Ravitsemusaiheeseen tehdään oma teemalehti (painos 1550 kpl). Toiminnasta tiedotetaan jäsenille, netissä ja Tamperelaisessa. 2 000 €

Tampereen mielenterveysseura ry /Kriisikeskus Osviitta; Koko kunta; Harri Myllylä; toiminnanjohtaja; Näslinnankatu 27 D 25, 33200 Tampere; 03-31383200; 0400-734793; osviitta@yirtys.soon.fi; Hankkeen kohderyhmänä ovat Kriisikeskus Osviitan vapaaehtoiset tukihenkilöt (n. 35-50 v), Tampereen mielenterveysseuran jäsenet ja Hengitysyhdistyksen jäsenet, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Tulevaisuudessa mukaan otetaan myös Osviitan asiakkaita sekä maahanmuuttajia. Tavoitteena on rohkaista ja aktivoida kohderyhmää fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja parantamiseen. Aluksi kokeillaan matalan kynnyksen lajeja (vesijumppa, venyttely, rentoutus, kuntosaliharjoittelu). Liikuntatapahtumat ajoittuvat ajalle 1.2.-30.11.2006. Ohjaajina toimivat koulutetut ohjaajat ja vertaisohjaajat. Jatkosuunnitelmina on omien liikuntaryhmien perustaminen 1-3 lajille. Hankkeeseen koulutetaan vertaisohjaajia. Toiminnasta tiedotetaan henkilökohtaisella kirjeellä tai sähköpostilla 1 krt/kk. 500 €

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry; Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia; Risto Ivanoff; harrasteliikuntapäällikkö; Yliopistonkatu 31, 20100 TURKU; 02-5151914, 040-9000824; risto.ivanoff@liiku.slu.fi; Tavoitteena on vahvistaa koko alueen aikuisväestön liikuntatoiminnan palveluiden kehittämistä ja tuottamista yhdessä jäsenten, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. 1) Paikallistason toimijaverkoston aktivointi: Kuntien ja läänien kanssa vaikutetaan liikuntaolosuhteiden kehittämiseen. Kunto ry:n kanssa aloitetaan seuroihin kohdistuva harrasteliikuntaprojekti seurojen kunto- ja terveysliikuntapalveluiden kehittämiseksi. SoVeLin ja KKI-ohjelman alueseminaarit. Maakunnallinen yhteistyö kansanterveys- ja potilasjärjestöjen kanssa. 2) Aikuisten kunto- ja terveysliikunnan koulutus: Liikuttaja-tutkinnon järjestäminen. 3) Kansalaisaktiivisuus /Paikallistason yht.työ: Yrityskohtaiset liikunta- ja hyvinvointiprojektit, Posti kulkee -ohjelma sekä 8-10 suurta työpaikkaliikuntatapahtumaa. Lukuisilla tapahtumilla aktivoidaan suurta yleisöä, perheitä, yhdistyksiä ja yrityksiä. Monipuolista viestintää eri kohderyhmille. 21 000 €