Liikunnan Ekomerkillä kiitosta ympäristön huomioimisesta

17.4.2005


Uusi seuroille, joukkueille ja tapahtumille myönnettävä Liikunnan ekomerkki esiteltiin SLU:n yhteiskuntavastuupäivillä 4. huhtikuuta. Ekomerkki kannustaa liikunnan harrastajia huomioimaan ympäristön

Ajatus Liikunnan Ekomerkistä syntyi Jääkiekkoliiton Nuori Suomi -päällikön, Eero Lehden mielessä muutama vuosi sitten. Lehti halusi kehittää järjestelmän, jolla voitaisiin palkita seuroja ja joukkueita ympäristön huomioimisesta liikuntaharrastuksessa. 

”Monissa joukkueissa varusteiden kierrätys, kimppakyytiringit ja jätteettömyys kisamatkoilla ovat jo nyt osa normaalikäytäntöä. Seuroista esimerkiksi Oulunkylän Kiekko-Kerholla on oma ympäristöohjelma ja joukkueisiin on nimetty useita ympäristövastaavia”, Eero Lehti kertoo. 

"Ympäristöasioissa on kyse toiminnan ja ajattelun pienistä muutoksista. Niiden avulla voidaan kuitenkin saavuttaa suuria tuloksia."

SLU:n ympäristövaliokunta piti ajatusta kannustemerkistä hyvänä ja Ekomerkki päätettiin kehittää. Uusi yhteinen tunnustus seurojen ja joukkueiden ympäristötyölle esiteltiin SLU:n yhteiskuntavastuupäivillä 4. huhtikuuta.

”Ekomerkkijärjestelmän kehittely on jo hyvässä vaiheessa. Pilottiseuroja, -ryhmiä tai -tapahtumia saadaan vielä tämän vuoden puolella”, SLU:n Ympäristötyön suunnittelija Karoliina Luoto arvioi.

"Ympäristötyö on tasa-arvoa seuraavien sukupolvien näkökulmasta katsottuna", Luoto muistuttaa.

Tunnustusta seuran, joukkueen tai tapahtuman ympäristötyölle

Ekomerkki voidaan tulevaisuudessa myöntää liikunta- ja urheilujoukkueelle tai ryhmälle, seuralle ja tapahtumalle. Merkin hakijana voi toimia itse seura tai joukkue. 

”Erilaisille ryhmille on määritelty omat kriteerit Ekomerkin saamiseksi. Kaikille yhteisiä vaatimuksia ovat kuitenkin nimetty ympäristövastaava ja ympäristötoiminnan raportointi”, Luoto kertoo. 

”Ekomerkin pääasiallisena tavoitteena on antaa tunnustusta ja näkyvyyttä seurojen ja joukkueiden ympäristötyölle. Merkin kautta osoitetun arvostuksen toivotaan motivoivan merkin saajaa jatkamaan ympäristötyötä ja kannustavan uusia seuroja ja joukkueita huomioimaan ympäristöasioita.”

Valvonnan sijaan kannustusta ympäristömyönteisyyteen

Liikunnan Ekomerkistä haluttiin tehdä kevyt järjestelmä, jotta mahdollisimman moni innostuisi hakemaan merkkiä. Järjestelmä perustuu hakijan rehellisyyteen ja vilpittömyyteen. Ekomerkin hakijoille ei tarjota taloudellisia kannustimia, mutta rahapalkintojen sijasta ympäristömerkin saajat hyötyvä monella muulla tavalla.

”Koska tavoitteena ei ole mikään laatujärjestelmä, voidaan myös valvonta pitää kevyenä. Ekomerkin tavoitteena on kannustaa ihmisiä toimimaan ympäristön hyväksi. Tarkoituksena ei ole tukahduttaa alkanutta innostusta uuvuttamalla tekijät”, Luoto toteaa.

”Ekomerkin saaneille seuroille ja joukkueille toimitetaan tarroja tai kangasmerkkejä ja tapahtumille lainattavia banderolleja tai lippuja, joilla he voivat viestiä ulkopuolisille tehdystä ympäristötyöstä. Lisäksi Ekomerkin saaneet joukkueet, seurat ja ryhmät voivat käyttää Ekomerkki-logoa omassa viestinnässään.”

”Ekomerkin hakijat saavat myös laadukasta koulutusmateriaalia ympäristötyönsä tueksi. Lisäksi tapahtumille ja seuroille myönnettävä diplomi muistuttaa seuroja ulkopuolisen tahon antamasta arvostuksesta niiden toiminnalle. Ekomerkin saajat saavat myös julkisuutta SLU:n ja sen jäsenjärjestöjen lehdissä”, Luoto lupailee. 

Ekomerkin saamiseksi joukkueiden, seurojen ja tapahtumien tulee täyttää tiettyjä vähimmäisvaatimuksia. Tässä on niistä muutamia. Ansaitakseen Ekomerkin joukkueilla tulee olla toimiva kimppakyytijärjestelmä ja matkoilla joukkue käyttää yhteiskuljetuksia. Lisäksi joukkueen tulee toimia sekä harjoituksissa että matkoilla siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että vanhat varusteet eivät päädy automaattisesti kaatopaikalle, vaan ne kierrätetään. 

Seuratasolla onnistunut toiminta vaatii enemmän suunnitelmallisuutta ja organisointia. Ekomerkki -tunnuksen saavilla seuroilla tulee olla edellisten vaatimusten lisäksi ympäristösuunnitelma tai -ohjelma, jonka mukaan joukkueet, ryhmät ja yksittäiset jäsenet osallistuvat seuran ympäristötavoitteiden toteuttamiseen. 

Tapahtumien Ekomerkin kohdalla olennaisinta on autoliikenteen minimoiminen esimerkiksi järjestämällä yhteiskuljetuksia tai kannustamalla hyötyliikuntaan. Tapahtuman suunnittelussa pyritään jätteen minimointiin ja tapahtumassa syntyvät jätteet lajitellaan. Ympäristönäkökohdat otetaan huomioon myös tapahtumien ruokailujen järjestämisessä sekä tapahtumatuotteissa ja palkinnoissa. 

Lisätietoja: karoliina.luoto@slu.fi   

Lisätietoa SLU:n ympäristötyöstä tästä.

Lähde: SLU, Liikunnan ja Urheilun Maailma 06/05, http://www.slu.fi/