Soveltavan liikunnan edistäminen sai Kunnossa kaiken ikää – ohjelmalta taloudellista tukea

15.1.2005

KKI-ohjelma myöntää kaksi kertaa vuodessa taloudellista tukea terveysliikuntaa yli 40-vuotiaille järjestäville hankkeille. Vuoden 2005 ensimmäiset tukipäätökset julkistetaan 12.1.2005. Tukea myönnettiin 86 hankkeelle. Hakijoita oli 160 eri puolilta Suomea.

KKI- ohjelman kolmannella kaudella 2005-2009 tuetaan terveysliikunnan toimijoita viestinnän, hanketuen, monipuolisen materiaalituotannon sekä koulutuksen ja konsultoinnin keinoin. KKI- ohjelma tukee kuluvalla kaudella erityisesti erityisryhmien liikuntaa koulutuksen ja liikunnan edistämiseen liittyvän perusmateriaalin tuottamisessa. Esimerkiksi soveltavan liikunnan maakunnallisia verkko-seminaareja järjestetään vuonna 2004 Oulussa 3.3, Helsingissä 13.4 ja Lappeenrannassa 18.5.

Seuraavat SoveLin jäsenjärjestöt ja niiden paikallisyhdistykset  saivat tukea erityisryhmien liikunnan edistämiseen KKI-ohjelmalta:

Suomen Lentopalloliitto ry; Pehmis-Pomppiksella liikunnan riemua kaikille; Antero Tapola; harrastepäällikkö; Radiokatu 20, 00093 SLU; 09-34812362, 0440-880 654; antero.tapola@lentis.slu.fi Hankkeen tavoitteena on lentopalloseurat ja SoveLin paikallisyhdistykset aktivoimaan yli 40-v liikkumattomat ja vähän liikkuvat kiinnostumaan säännöllisestä liikunnasta. Lentopalloliitto aloittaa harraste- ja terveysliikuntayhteistyön SoveLin kanssa. Lentopalloliiton seuroista valitaan 15 kiinnostunutta, joiden ohjaajat koulutetaan Pehmis-Pomppis -koulutusohjelman mukaisesti sisältäen Terveysliikunnan starttikurssin, Pehmis-Pomppis lentopallon vertaisohjaajakoulutuksen ja soveltavan liikunnan erityisosaamisen palikan. Seurojen kotipaikkakunnilla järjestetään Pehmis-Pomppis -liikuntapäivä, johon seura kutsuu SoveLin jäsenjärjestöjen paikallisyhdistykset kokeilemaan lajia. Paikallinen SLU-alue pyydetään myös mukaan. Tavoitteena on, että seurat järjestävät säännöllisesti kokoontuvan Pehmis-Pomppis -ryhmän. Seurat osallistuvat HELIn lisäaikaa liikunnalle kampanjaan. 4000€.

Mielenterveyden Keskusliitto ry; Kokemuksia luonnosta; Timo Peltovuori; toiminnanjohtaja; Malmin kauppatie 26, 00700 HELSINKI; 09-351 600, 050-3830236; Kati Rantanen 09-351 4364; timo.peltovuori@mtkl.inet.fi Hanke alkoi vuonna 2003 ja on nelivuotinen. Tavoitteena on saada mielenterveyskuntoutujat tutustumaan luontoliikuntaan ja siten edistää heidän hyvinvointiaan ja lähiympäristötietouttaan. Paikallisyhdistyksissä on 100 koulutettua liikuntavastaa. Heille järjestetään KoLu-kurssi, jossa perehdytään luontoliikuntaan. Tulevalla kaudella järjestetään 3 kurssia, joissa koulutetaan 36 liikuntavastaavaa. Vuosina 2003-2004 koulutettiin 20 liikuntavastaavaa. Toiminnasta tiedotetaan MTKL:n jäsenlehdessä, liikuntatoiminnan tiedotteessa ja suullisesti liikuntavastaavien ja liikuntasihteerin toimesta. Paikallisyhdistysten luontoliikunta on liikuntavastaavien ja yhdistysten vastuulla. Jäsenten luontoliikunta-aktiivisuutta seurataan luontoliikuntakorteilla, jotka kootaan ja tilastoidaan valtakunnallisesti. Koordinointivastuu on MTKL:n liikuntatoimikunnalla. 2500€.

Suomen Latu ry; Kävelyklubit - uusi noste kävelyyn; Sirpa Arvonen; viestintäpäällikkö; Fabianinkatu 7; 00130 Helsinki; 09-41591100; 040-503 9913; sirpa.arvonen@suomenlatu.fi Suomen Latu, Sydänliitto ja UKK-instituutti ovat suunnitelleet vuosille 2005-2009 kävelyohjelman, jonka osana ovat kävelyklubit. Vuonna 2005 kävelyklubiohjaajakoulutusta järjestetään 2 kurssia ammattilaisille UKK-instituutissa ja vertaisohjaajakoulutusta 4 kurssia Ladun ja Sydänliiton paikallisyhdistysten ohjaajille. Ohjaajien aktivoitumisen kautta perustetaan uusia kävelyryhmiä. Klubeja toivotaan syntyvän mm. työpaikoille, asukasyhdistyksiin ja paikallisyhdistyksiin. Tavoitteena on 20 000 uuden keski-ikäisen tavoittaminen kävelytoiminnan piiriin. Kävelyohjelman johtoryhmä (2 edustajaa kultakin taholta) suunnittelee ja organisoi toimintaa. Kävelyklubi kokoontuu kerran viikossa yht. 10 kertaa. Osallistujia otetaan ryhmään 20. Tapaaminen on arki-iltana 1,5 h/kerta sisältäen jumpan, tekniikka- tai teemaharjoituksen, tauko-ohjelman tai venyttelyn. 4000€.

Suomen Mielenterveysseura ry; Sinikka Kettunen; järjestöjohtaja; Maistraatinportti 4 A, 00240 HELSINKI; 09-615516, 040-5501119; sirkka.kettunen@mielenterveysseura.fi SMT:llä on 54 paikallista mielenterveysseuraa eri puolilla Suomea, joissa toimii yli 30 liikuntavastaavaa. Tavoitteena on jatkokouluttaa liikuntavastaavia, jotta he pystyisivät organisoimaan uusia liikuntaryhmiä, saisivat uutta tietoa liikunnan ja mielenterveyden yhteydestä sekä ohjauksesta. Jatkokoulutuspäivät järjestetään yhdessä HELIn kanssa. Paikallisyhdistyksiin on tavoitteena perustaa 10 uutta ryhmää ja saada 100 uutta liikkujaa. Ryhmien liikuntamuotoja ovat mm. kävely, vesijumppa, sauvakävely, pallopelit, hiihto ja pyöräily. Paikallisyhdistykset tekevät yhteistyötä kuntien perusterveydenhuollon, kunnan eri tointen ja mielenterveystoimiston, muiden yhdistysten, läänin ja muiden tahojen kanssa. Liikunta kuuluu myös SMT:n asumisen tukitoimintaan ja tukihenkilötoimintaan. Tukihenkilöille perustetaan omia liikuntaryhmiä. 2000€.

Suomen Reumaliitto ry; Tanssin liikkeessä; Tinja Saarela; liikuntasihteeri; Iso Roobertinkatu 20-22 A, 00120 HELSINKI; 09-47615602, 040-8215567; tinja.saarela@reumaliitto.fi Tärkeänä osana vuoden 2005 Yhdessä liikkeessä -teemavuotta on tanssiliikunta, johon liittyen järjestetään koulutuksia, tapahtumia ja tuotetaan aineistoa. Koulutukset suunnataan ensisijaisesti Reumayhdistysten liikuntavastaaville, ryhmien ohjaajille ja vertaisohjaajille. Koulutustilaisuuksia järjestetään 6 eri paikkakunnilla ja yhteen tilaisuuteen osallistuu 10-15 henkeä. Tavoitteena on, että osallistujat houkuttelevat 5 uutta liikkujaa jo toimiviin tai perustettaviin ryhmiin. Reumaviikolla 9.-15.10.2005 järjestetään useilla eri paikkakunnilla Sukkastanssit -tapahtuma. Tanssin liikkeessä -toiminnan tueksi tuotetaan niveltanssi-cd ja ohjelehtinen, esite, julisteita, T-paitoja ja huiveja. Koulutuksista ja tapahtumista tiedotetaan Reumalehdessä, yhteistyökumppaneiden lehdissä ja 4 krt/v jäsentiedotteella. Myös paikallistasolla tiedotetaan toiminnasta. 3000€.

Hyvinkään mielenterveyden yhdistys Verso ry; Mielenterveyskuntoutujien liikunnallinen aktivointi Hyvinkäällä; Jorma Leppänen; puheenjohtaja; Välenojanpolku 4, 05880 Hyvinkää; 019-488226; jorma.leppanen@verso.inet.fi. Hankkeen kohderyhmänä ovat 40-60-vuotiaat hyvinkääläiset mielenterveyskuntoutujat. Tavoitteena on saada heistä 30 innostumaan liikkumisesta. Mielenterveyskuntoutujat eivät tahdo sopia jo olemassa olevan toiminnan pariin, vaan heille tarvittaisiin omia liikunnallisia ryhmiä. Hankkeessa perustettaisiin yksi tai useampia ryhmiä osallistujamäärästä riippuen, jossa tutustuttaisiin erilaisiin liikuntalajeihin. Lajimieltymysten mukaan toimintaa jatkettaisiin 2-3 teemaryhmässä, jotka kokoontuisivat aluksi 1 krt/vko ja myöhemmin 2 krt/kk. Ryhmiä ohjaavat yhdistykset työntekijät ja vapaaehtoiset (vertaisohjaajat). Mielenterveyden keskusliitto kouluttaa kaikki ohjaajat. Vertaisohjaajien vastuuta lisätään vähitellen, jolloin ryhmän ohjaus olisi tulevaisuudessa vapaaehtoisten käsissä. Toiminnasta tiedotetaan kerhotalolla, lehti-ilmoituksin, esittein ja yhteistyötahojen välityksellä. Tehtävien jako yhteistyötahojen kesken suoritetaan yhteisessä palaverissa. 500€.

Uudenmaan Sydänpiiri ry; Sydänihmiset liikkeelle; Anu Taanila, terveydenhoitaja; Uudenmaankatu 8-10, 05800 HYVINKÄÄ, 040-5769229, 019-4260122; anu.taanila@sydanpiiri.inet.fi Hankkeen kohderyhmänä ovat Uudenmaan Sydänpiirin alueella toimivien 17 yhdistyksen 7500 jäsentä, joiden keski-ikä on n. 70 vuotta. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa jokaiseen yhdistykseen liikuntavastaava ja lisää vertaisohjaajia, käynnistää "liikunta osaksi arkea" -kampanja sydänyhdistyksissä ja jatkaa liikuntapäivien ja tapahtumien järjestämistä. Paikallistasolle on tavoitteena luoda yhteistyöverkostot. Liikuntavastaava on mm. yhdistyksen yhteyshenkilö paikkakunnan yhteistyökumppaneihin suunnitellen heidän kanssaan liikuntatoimintaa. Vastaaville järjestetään koulutusta sydänliikunnan perusteista. Kuudesta yhdistyksestä puuttuu vertaisohjaaja. Tavoitteena on saada lisää vertaisohjaajien vetämiä ryhmiä. Piirin työntekijä jatkaa yhdistyksissä kiertämistä luennoiden ja kouluttaen liikunnasta. Hän myös auttaa yhdistyksiä luomaan kontakteja paikkakunnan yhteistyökumppaneihin. 1000€.

Kangasniemen Sydänyhdistys ry; Liikettä elämään; Elma Laitinen; yhdistyksen sihteeri; Salmelantie 39, 51200 Kangasniemi; 015-431 245; 0400-696 638. Liikettä elämään on Sydänyhdistyksen ja Diabetesyhdistyksen yhteinen liikuntahanke, joka perustuu terveysvalistukseen. Kohderyhmänä ovat yhdistysten jäsenet perheineen, eläkeläiset ja kuntalaiset. Tavoitteena on säännölliseen liikuntaan aktivoiminen, terveiden elämäntapojen omaksuminen ja tarkistaminen sekä etenkin ikääntyvän väestön vireyden ja liikuntakyvyn säilyttäminen. Hankkeessa järjestetään asiantuntijaluentoja liikunnan lisäämisestä, tapahtumia, tilaisuuksia sekä kerhoja, joissa jaetaan KKI-aineistoa sekä Sydän- ja Diabetesliiton tuottamaan materiaalia. Hanke kustantaa jäsenilleen viikoittaisen ohjatun kuntosalivuoron. Lisäksi on viikoittain kävelytapahtumia. Yhteistyötä terveyskeskuksen ja liikuntatoimen kanssa jatketaan, jonka avulla on saatu kuntaan mm. diabeetikoille kaksi ohjattua liikuntaryhmää. 1000€.

Satakunnan sydänpiiri ry; SyHeLii; Airi Mattila; toiminnanjohtaja; Antinkatu 9 B 26; 28100 Pori; 02-6411406; 02-6339926; airi.mattila@satakunnansydanpiiri.inet.fi Hankkeessa aktivoidaan kolmen eri järjestön (Satakunnan Sydänpiiri, HELI, Hoikka ja LiikU) paikallistason toimijoita järjestämään yhdessä liikuntaa KKI-tavoitteiden mukaan. Yhdistysten johtohenkilöitä informoidaan hankkeesta ja autetaan yhteisten liikuntaryhmien perustamisessa. Hanke kouluttaa vertaisohjaajia ryhmien vetäjiksi. Pääkohteena ovat Kankaanpään alueen yhdistykset. Toiminta ajoittuu 1.10.2003-31.12.2005 väliselle ajalle. Vuosi 2005 pitää sisällään koulutusta, yhteistyön vahvistamista ja käynnistyvien ryhmien tukemista tarvittaessa. Suunnitelman toteutusta varmistetaan seurakäynneillä, koulutuksella, avulla ja lähijaksojen toteuttamisella. Hankkeeseen sisältyvä koulutusohjelma on monipuolinen sisältäen tietoa liikunnasta, terveydestä ja ravinnosta sekä käytännön ohjausopetusta. 2000€

Ruokolahden Sydänyhdistys ry; Sydänliikuntaryhmä kuntosalilla; Unto Viljakainen; puheenjohtaja; Hannahontie 8, 56100 Ruokolahti; 05-486566, 050-505 2836. Hankkeen kohderyhmänä ovat sydänsairaat, leikatut ja riskiryhmään kuuluvat. Tavoitteena on yleiskunnon kohotus ja ylläpito, aktiivinen viikoittainen voimistelu, leikkauspotilaiden jälkikuntoutus ja ennalta ehkäisevä liikunta. Yhdistys aloittaa kuntosalitoiminnan tammikuussa 2005 Ruokolahden kunnan kuntosalissa. Harjoittelua vetää Kunto-Ankkurin ohjaaja. Ruokolahden terveyskeskus ohjaa asiakkaita toimintaan. Tarkoituksena on saada mahdollisimman moni yli 55-vuotias vähän liikuntaa harrastava terveysliikunnan pariin ja mukaan kuntosalitoimintaan. Toimintaa kehitetään monelle mieluisaksi, sairauksia ehkäiseväksi ja mieltä piristäväksi harrastukseksi. Toiminnasta tiedotetaan paikallislehdissä. Sydänyhdistyksen jäsenet ovat kesäaikana harrastaneet sauvakävelyä. 500€.

Mielenterveysyhdistys Taimi ry; Verraton virvoke 2; Anna Urponen; toiminnanjohtaja; Koulukatu 11; 33200 TAMPERE; (03)2603616; toimjoht@mielenterveys-taimi.fi Taimi ry on MTKL:n suurin yhdistys, jolla on yli 1000 jäsentä, joista n. 600 on yli 40-vuotiaita. Yhdistyksellä on palkattuna oma liikunnanohjaaja ja se järjestää paljon vapaa-ajantoimintaa ja 20 liikuntaryhmää mielenterveyskuntoutujille. Vertaisohjaajien vetämät ryhmät ovat: tanssien kuntoon, avantouinti, keilailu, biljardi, lentopallo, sähly, sulkapallo ja jalkapallo. Tarkoituksena on kouluttaa vertaisohjaajia uusien liikuntaryhmien ohjaajiksi sekä ylläpitää ja kehittää jo toimivia ryhmiä. Vertaisohjaajia koulutetaan vuonna 2005 mm. kuntonyrkkeilyyn sekä järjestetään ohjaaja- ja sääntökoulutusta eri palloilulajien ohjaajille. Yhdistyksen liikunnanohjaaja suunnittelee koulutustoiminnan ja kouluttajina ovat liikuntaorganisaatiot esim. Varalan uo, UKK-instituutti tai HLU. 1000€.

Pirkanmaan Sydänpiiri ry; SuomiMies seikkailee; Paula Eljaala; toiminnanjohtaja; Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere; 03-3141 7400, 050-5963750; sydan@sci.fi Hankkeen kohderyhmänä ovat 40-50-vuotiaat liian vähän liikkuvat merkittävästi lihavat miehet. Tavoitteena on sydän- ja verisuonitautien ehkäiseminen, ravitsemus- ja liikuntatottumusten muuttaminen sekä oman liikuntamuodon löytäminen. Hanke tarjoaa kohderyhmälle tutustumista 5 yksilöliikuntalajiin kuukauden aikana. Ensimmäisellä tapaamiskerralla on lääkärin luento liikunnan vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin. Ohjelman lopussa miehet vastaavat tyytyväisyyskyselyyn. Heille räätälöidään liikuntaohjelma, annetaan henkilökohtainen ruokavalio-ohjaus, arvioidaan T2D sairastumisriski ja mitataan painoindeksi, verenpaine, kolesteroli, verensokeri ym. Seuranta on 3 kk kuluttua Sydänkuntoasemalla. Markkinointi tehdään julkisen terveydenhuollon, työterveyshuollon, miesvaltaisten yritysten kautta ja lehti-ilmoituksilla. Osallistujille jaetaan terveysmateriaaleja. 1500€.

Ylöjärven-Kurun Sydänyhdistys; Säännöllinen terveysliikunta; Esko Aurinen; puheenjohtaja; Savitie 11, 33430 Vuorentausta; 03-3442226, 040-8459032. Hankkeen kohderyhmänä ovat n. 100 sydänyhdistyksen jäsentä Kurussa. Tavoitteena on käynnistää sydänsalivoimisteluryhmä ja sauvakävelyryhmä. Toimintaa ohjaa fysioterapeutti. Molemmat liikuntaryhmät kokoontuisivat kerran viikossa. Ryhmät ovat maksuttomia. Toiminnasta tiedotetaan Sydänkerhossa, joka kokoontuu Kurussa kerran kuussa sekä kerhossa kävijöiden mukana vähän liikkuville. Yhdistyksen hallitus hankkii tilat, fysioterapeutin ja huolehtii tiedottamisesta. Sydänkerhon vetäjä ja hallituksen jäsen aktivoiva ihmisiä ryhmiin, kannustavat ja seuraavat hankkeen onnistumista. Ahkerimpia liikkujia tullaan mahdollisesti palkitsemaan. 800€.

Lähde: www.kki.likes.fi - verkkosivut